Dây hàn & thuốc hàn

Dây hàn lõi thuốc FES 80-ES-G-EW AWS#1

0 ₫

FES 80-ES-G-EW (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc FES 70-ES-G-EW AWS#1

0 ₫

FES 70-ES-G-EW (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI TF-600/TES-60G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI TF-600/TES-50G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI FES 80-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI FES 70-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TF-600/TES-60G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TF-600/TES-50G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn FES 80-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn FES 70-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn S-777MXH AWS#1

0 ₫

  • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)2-EH14
  • JIS : Z3183 S502-H
  • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S4
Mua hàng

Dây hàn H-14xS-777MXH AWS#1

0 ₫

  • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)2-EH14
  • JIS : Z3183 S502-H
  • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S4
Mua hàng

Dây hàn tự động M-12KxS-717 AWS#1

0 ₫

  • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)6-EM12K
  • JIS : Z3183 S502-H
  • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S2Si
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)8EH14AWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)8EH14 EF-200LT×KD-50 CA-508 x UC-36 Superflux55ULTxH-14
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)8EH12KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)8EH12K EF-200V×KD-EH12K S-787TTxH-12K

Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)6EM12KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)6EM12K EF-200K×KD-42 CA-526 x UC-12K S-717xM-12K
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)6EH14AWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)6EH14 EF-200V×KD-50 CA-506S x UC-36 Superflux600xH-14
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)5EM12KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)5EM12K CA-525 x UC-12K
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)4EL8AWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)4EL8 EF-200×KD-40(41) CA-514 x UC-43
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)2EM13KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)2EM13K EF-100S×KD-43
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)2EM12KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)2EM12K EF-100S×KD-42 CA-522 x UC-12K
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F8A(P)0EA3AWS#0

0 ₫

AWS A5.23 F8A(P)0EA3 EF-100H×KD-60
Mua hàng