HOT

Dây hàn thuốc hàn tự động SJ101Q/H08MnA, H10Mn2 Tianjin#2 263

0 ₫

F7A4-EH14 F5A4-H10Mn2 SJ101Q/H08MnA, H10Mn2 (mod.0.2C0Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al) CHF105/CHW-S3B; CHF102/CHW-S3; CHF105/CHW-S3
Mua hàng
HOT

Dây hàn thuốc hàn tự động SJ101/H08MnA, H10Mn2 Tianjin#2 262

0 ₫

F6A2-EM12 F4A2-H08MnA SJ101/H08MnA, H10Mn2 (mod.0.2C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al) CHF101/CHW-S2
Mua hàng
HOT

Dây hàn thuốc hàn tự động JQ.H15Mn/SJ101 Tianjin#2 179

0 ₫

EL12/H15Mn JQ.H15Mn/SJ101 (mod.0.1C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.1CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn thuốc hàn tự động JQ.H15A/SJ301 Tianjin#2 178

0 ₫

EL08/H15A GB H15A JQ.H15A/SJ301 (mod.0.2C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.1CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn thuốc hàn tự động JQ.H10MnSiA/SJ101 Tianjin#2 176

0 ₫

EM13K/H10MnSiA GB H10MnSiA JQ.H10MnSiA/SJ101 (mod.0.2C1Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn thuốc hàn tự động JQ.H10MnSi/SJ101 Tianjin#2 175

0 ₫

EM13K GB H10MnSi JQ.H10MnSi/SJ101 (mod.0.2C1Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn thuốc hàn tự động JQ.H10Mn2/SJ101 Tianjin#2 174

0 ₫

EH14 GB H10Mn2 JQ.H10Mn2/SJ101 (mod.0.1C0Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.1CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn thuốc hàn tự động JQ.H08MnE/SJ101Q Tianjin#2 158

0 ₫

F7A2-EM12/H08MnE F5A2-H08MnE JQ.H08MnE/SJ101Q (mod.0.7C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn thuốc hàn tự động JQ.H08MnA/SJ101 Tianjin#2 157

0 ₫

EL12 GB H08MnA JQ.H08MnA/SJ101 (mod.0.1C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.1CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn thuốc hàn tự động JQ.H08Mn2SiA/SJ101 Tianjin#2 156

0 ₫

H08Mn2SiA GB H08Mn2SiA JQ.H08Mn2SiA/SJ101 (mod.0.1C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.1CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn thuốc hàn tự động JQ.H08Mn2R, JQ.CJQ-1/SJ101Q Tianjin#2 155

0 ₫

H08Mn2R H08Mn2R JQ.H08Mn2R, JQ.CJQ-1/SJ101Q (mod.0.1C0Si2Mn3Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn thuốc hàn tự động JQ.H08Mn2E/SJ101Q Tianjin#2 153

0 ₫

H08Mn2E H08Mn2E JQ.H08Mn2E/SJ101Q (mod.0.1C0Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al)
Mua hàng