HOT

Dây hàn thuốc hàn tự động JQ.TH550-NQ-Ⅲ/SJ101NQ Tianjin#2 219

0 ₫

TH550-NQ-Ⅲ TB/T 2374-2008 TH550-NQ-Ⅲ JQ.TH550-NQ-Ⅲ/SJ101NQ (mod.0.1C0Si1Mn0Ni0.4Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn JQ.SJ501/H08A, H08MnA, H08MnMoA Tianjin#2 215

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-AR-1 GB F4A0-H08A JQ.SJ501/H08A, H08MnA, H08MnMoA (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn JQ.SJ402 Tianjin#2 214

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-MS-1 GB F5A0-H08A JQ.SJ402 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn JQ.SJ301/H08A, H08MnA, H08MnMoA Tianjin#2 213

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-CS-1 GB F4A2-H08A/F5A2-H08MnA JQ.SJ301/H08A, H08MnA, H08MnMoA (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn JQ.SJ201/H08MnA, H10Mn2, H08MnMoA, H08Mn2MoA Tianjin#2 212

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-1/SJ201 GB F5A4-H10Mn2 JQ.SJ201/H08MnA, H10Mn2, H08MnMoA, H08Mn2MoA (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn JQ.SJ102GQ/H10Mn2, H08MnMoA, H08Mn2MoA Tianjin#2 208

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-1/SJ102GQ GB /T 12470-2003 F83A4-H08Mn2MoA JQ.SJ102GQ/H10Mn2, H08MnMoA, H08Mn2MoA (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn JQ.SJ101Q/H08MnE, H08Mn2E, H08Mn2R, CJQ-1, H60Q Tianjin#2 207

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-1 JQ.SJ101Q/H08MnE, H08Mn2E, H08Mn2R, CJQ-1, H60Q (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn JQ.SJ101G/H10Mn2, H08C Tianjin#2 205

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-1/SJ101G F4A4-H08MnA/F5A4-H10Mn2 JQ.SJ101G/H10Mn2, H08C (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn JQ.SJ101D/H08MnA, H10Mn2, H08MnMoA, H08Mn2MoA Tianjin#2 204

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-1/SJ101D GB F4A2-H08MnA/F5A4-H10Mn2 JQ.SJ101D/H08MnA, H10Mn2, H08MnMoA, H08Mn2MoA (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn JQ.SJ101D/H08MnA, H10Mn2, H08MnMoA Tianjin#2 203

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-1/SJ102 GB F5A4-H10Mn2/F69A4-H08Mn2MoA JQ.SJ101D/H08MnA, H10Mn2, H08MnMoA (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn JQ.SJ101C/H08MnA, H10Mn2 Tianjin#2 202

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-1/SJ101C GB F5A2-H10Mn2 JQ.SJ101C/H08MnA, H10Mn2 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn JQ.SJ101/H08MnA; H10Mn2; H08MnMoA; H08Mn2Mo Tianjin#2 201

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-1/SJ101 F4A2-H08MnA/F5A4-H10Mn2 JQ.SJ101/H08MnA; H10Mn2; H08MnMoA; H08Mn2Mo (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng