Dây hàn lõi thuốc

HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ507-1 Tianjin#2 229

0 ₫

E70T-5C GB/T 10045-2001 E500T-5 JQ.YJ507-1 (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT70B
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ502-1; JQ.YJ503MX-1 Tianjin#2 228

0 ₫

E70T-1C GB/T 10045-2001 E500T-1 JQ.YJ502-1; JQ.YJ503MX-1 (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT701
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ501-1L Tianjin#2 225

0 ₫

E71T-1CJ GB/T 10045-2001 E501T-1L JQ.YJ501-1L (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT71Ni
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ501-1; JQ.CE71T-1 Tianjin#2 224

0 ₫

E71T-1C GB/T 10045-2001 E501T-1 JQ.YJ501-1; JQ.CE71T-1 (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT711
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JC-28 Tianjin#2 133

0 ₫

E71T-8 GB/T 10045 E501T-8 JC-28 (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0.7Al) CHT718
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T46-4-P-C-1 EN-ISO-A#0 865

0 ₫

T46-4-P-C-1 E71T-9C-J (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T46-3-P-C-1 EN-ISO-A#0 864

0 ₫

T46-3-P-C-1 E71T-9C (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T42-4-P-M-1 EN-ISO-A#0 863

0 ₫

T42-4-P-M-1 E71T-12M-J (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T42-4-P-C-1 EN-ISO-A#0 862

0 ₫

T42-4-P-C-1 E71T-12C-J (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T42-4-B-M-3-H5 EN-ISO-A#0 861

0 ₫

T42-4-B-M-3-H5 E70T-5M-J (mod.0.1C1Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T42-2-P-C[M]-H10 EN-ISO-A#0 860

0 ₫

T42-2-P-C[M]-H10 E71T-9C/9M (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EN-ISO-17632-A:T46-4-P-M-1-H5 EN-ISO-A#0 634

0 ₫

EN-ISO-17632-A:T46-4-P-M-1-H5 E71T-1M-J (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ-347L Tianjin#2 243

0 ₫

E347T1-1 GB/T 17853 E347T1-1 JQ-347L (mod.0.1C1Si3Mn11Ni21Cr0.8Mo0V0W1Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHT347
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ-317L Tianjin#2 242

0 ₫

E317LT1-1 GB/T 17853 E317LT1-1 JQ-317L (mod.0C1Si3Mn14Ni21Cr4Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHT317L
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ-316L Tianjin#2 241

0 ₫

E316LT1-1 GB/T 17853 E316LT1-1 JQ-316L (mod.0C1Si3Mn14Ni20Cr3Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHT316L
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ-309MoL Tianjin#2 240

0 ₫

E309LMoT1-1 GB/T 17853 E309LMoT1-1 JQ-309MoL (mod.0C1Si3Mn14Ni25Cr3Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ-309L Tianjin#2 239

0 ₫

E309LT1-1 GB/T 17853 E309LT1-1 JQ-309L (mod.0C1Si3Mn14Ni25Cr0.8Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHT309L
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ-308L Tianjin#2 238

0 ₫

E308LT1-1 GB/T 17853 E308LT1-1 JQ-308L (mod.0C1Si3Mn11Ni21Cr0.8Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHT308L
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ-2209 Tianjin#2 237

0 ₫

E2209T1-1 GB/T 17853 E2209T1-1 JQ-2209 (mod.0C1Si2Mn11Ni23.5Cr3.5Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHT2209
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc TS-317L-F-C1[M21]-1 EN-ISO-A#0 874

0 ₫

TS-317L-F-C1[M21]-1 E317LT1-1/4 (mod.0C1Si3Mn14Ni21Cr4Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc TS-317L-F-C1[M21]-0 EN-ISO-A#0 873

0 ₫

TS-317L-F-C1[M21]-0 E317LT0-1/4 (mod.0C1Si3Mn14Ni21Cr4Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T-29-9-R-C1[M21]-3 EN-ISO-A#0 859

0 ₫

T-29-9-R-C1[M21]-3 E312T0-1/4 (mod.0.2C1Si3Mn11Ni32Cr0.8Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T-29-9-P-C1[M21]-2 EN-ISO-A#0 858

0 ₫

T-29-9-P-C1[M21]-2 E312T1-1/4 (mod.0.2C1Si3Mn11Ni32Cr0.8Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T-25-9-4-N-L-C1-2 EN-ISO-A#0 857

0 ₫

T-25-9-4-N-L-C1-2 E2594T1-1 (mod.0C1Si2Mn11Ni27Cr4.5Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJL50G Tianjin#2 234

0 ₫

EG70T-2 JQ.YJL50G (mod.0C0Si2Mn0Ni0Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT70G
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EN ISO 17632-A T46 4 ZMn1.5NiMo M C1 2 H5 EN-ISO-A#0 214

0 ₫

EN ISO 17632-A T46 4 ZMn1.5NiMo M C1 2 H5 EG82T-NM2 (mod.0.1C0Si2Mn1Ni0Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EG82T-NM2 AWS#1

0 ₫

EG82T-NM2 (mod.0.1C0Si2Mn1Ni0Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EG80T-Ni1 AWS#1

0 ₫

EG80T-Ni1 (mod.0.1C1Si2Mn1Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EG80T-G AWS#1

0 ₫

EG80T-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EG72T-1 AWS#1

0 ₫

EG72T-1 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EG70T-Ni1 AWS#1

0 ₫

EG70T-Ni1 (mod.0.1C0Si1Mn1Ni0Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EG70T-G AWS#1

0 ₫

EG70T-G (mod.0C0Si2Mn2Ni0Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EG70T-2 AWS#1

0 ₫

EG70T-2 (mod.0C0Si2Mn0Ni0Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YR402 Tianjin#2 236

0 ₫

E91T1-B3C GB/T 17493-2008 E621T1-B3C JQ.YR402 (mod.0.1C1Si1Mn0Ni2.5Cr1.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT91B3A; CHT91B3
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YR302 Tianjin#2 235

0 ₫

E81T1-B2C E551T1-B2C JQ.YR302 (mod.0.1C0Si1Mn0Ni1.5Cr0.7Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT81B2
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ601Ni2-1 Tianjin#2 232

0 ₫

E81T1-Ni2C GB/T 17493-2008 E551T1-Ni2C JQ.YJ601Ni2-1 (mod.0C0Si1Mn2Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT81Ni2
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ601Ni1.5-1 Tianjin#2 231

0 ₫

E81T1-K2C GB/T 17493-2008 E551T1-K2C JQ.YJ601Ni1.5-1 (mod.0.2C1Si2Mn2Ni0.2Cr0.4Mo0.1V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT81K2
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ601Ni-1 Tianjin#2 230

0 ₫

E81T1-Ni1C GB/T 17493-2008 E551T1-Ni1C JQ.YJ601Ni-1 (mod.0C0Si1Mn1Ni0Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT81Ni1
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ501NiCrCu-1; JQ.YJ551NiCrCu-1 Tianjin#2 227

0 ₫

E81T1-W2C E551T1-W2C JQ.YJ501NiCrCu-1; JQ.YJ551NiCrCu-1 (mod.0.1C1Si1Mn0Ni0.6Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al) CHT81W2
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ501Ni-1 Tianjin#2 226

0 ₫

E71T1-GC GB/T 17493-2008 E491T1-NiC JQ.YJ501Ni-1 (mod.0.1C0Si1Mn1Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JC-30 Tianjin#2 136

0 ₫

E81T8-K2/E551T8-K2 GB/T 17493 E551T8-K2 JC-30 (mod.0C0Si1Mn2Ni0Cr0Mo0.1V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0.8Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JC-29Ni1 Tianjin#2 135

0 ₫

E71T8-Ni1J GB/T 17493 E491T8-Ni1-J JC-29Ni1 (mod.0.1C0Si1Mn1Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0.8Al) CHT71Ni1
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JC-29; JC-29X Tianjin#2 134

0 ₫

E71T8-K6 JC-29; JC-29X (mod.0C0Si1Mn1Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0.8Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T76-6-T1-1-C-A-G EN-ISO-A#0 872

0 ₫

T76-6-T1-1-C-A-G E111T1-GC (mod.0C0Si2Mn3Ni0Cr0.3Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T69-2-Mn2NiMo-P-C-1 EN-ISO-A#0 871

0 ₫

T69-2-Mn2NiMo-P-C-1 E111T1-K3CJ (mod.0C0Si2Mn2Ni0Cr0.4Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EN ISO 12153:T Ni 6625 P M 2 EN-ISO-A#0 15

0 ₫

EN ISO 12153:T Ni 6625 P M 2 ENiCrMo-3T1-4 (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EN ISO 12153:T Ni 6083 R M 3 EN-ISO-A#0 14

0 ₫

EN ISO 12153:T Ni 6083 R M 3 ENiCr3T0-4(mod.) (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EN ISO 12153:T Ni 6082 R M 3 EN-ISO-A#0 13

0 ₫

EN ISO 12153:T Ni 6082 R M 3 ENiCr-3T0-4 (mod.0.1C1Si4Mn65Ni22Cr0Mo0V0W3Nb(Cb)0.3Cu3Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc Supercore™ 625P Lincoln#1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc Lincoln Supercore™ 625P Lincoln#1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc Lincoln ENiCrMo-3T1-4 Lincoln#1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc ENiCrMo-3T1-4 Lincoln#1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc Supercore™ 625P Metrode #1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc Metrode Supercore™ 625P Metrode #1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc Metrode ENiCrMo-3T1-4 Metrode #1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc ENiCrMo-3T1-4 Metrode #1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc ENiMo-9T1-4 AWS#1

0 ₫

ENiMo-9T1-4 (mod.0.1C1Si2Mn62Ni0Cr20Mo0V4W0Nb(Cb)1.3Cu7Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EN-ISO-18276-A:T89-A-Mn2Ni1CrMo-B-M-3 EN-ISO-A#0 691

0 ₫

EN-ISO-18276-A:T89-A-Mn2Ni1CrMo-B-M-3 E130T5-M21AY-G-H4 (mod.0.1C0Si2Mn2Ni0.9Cr0.5Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EN-ISO-17632-A:T46-0-P-C-1-H10 EN-ISO-A#0 619

0 ₫

EN-ISO-17632-A:T46-0-P-C-1-H10 E71T1-C1A0-CS1-H8 (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EN ISO 18276-A:T55 4 Mn1Ni P M21 1 H5 EN-ISO-A#0 373

0 ₫

EN ISO 18276-A:T55 4 Mn1Ni P M21 1 H5 E91T1-M21A4-G (mod.0.1C0Si1Mn1Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EN ISO 17632-A:T50 6 1,5Ni P C1 1 H5 EN-ISO-A#0 246

0 ₫

EN ISO 17632-A:T50 6 1,5Ni P C1 1 H5 E81T1-C1A8-K2-H4 (mod.0.1C0Si1Mn1Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EN ISO 17632-A:T46 3 P M21 1 H5 / T42 2 P C1 1 H5...

0 ₫

EN ISO 17632-A:T46 3 P M21 1 H5 / T42 2 P C1 1 H5 E71T1-C1A0-CS2-H4 (mod.0.1C1Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EN ISO 17632-A:T 50 6 1 Ni P M 1 H5 EN-ISO-A#0 218

0 ₫

EN ISO 17632-A:T 50 6 1 Ni P M 1 H5 E81T1-M21A8-Ni1-H4 (mod.0C0Si1Mn1Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc E91T1-M21PY-B3 AWS#1

0 ₫

E91T1-M21PY-B3 (mod.0.1C0Si1Mn0Ni2.3Cr0.9Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc E91T1-M21A4-G AWS#1

0 ₫

E91T1-M21A4-G (mod.0.1C0Si1Mn1Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc E81T5-M21PZ-G-H4 AWS#1

0 ₫

E81T5-M21PZ-G-H4 (mod.0.1C0Si1Mn0Ni1.3Cr0.5Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc E81T1-M21PY-B2 AWS#1

0 ₫

E81T1-M21PY-B2 (mod.0.1C0Si1Mn0Ni1.3Cr0.5Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc E81T1-M21PY-A1 AWS#1

0 ₫

E81T1-M21PY-A1 (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0.5Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc E81T1-M21-A8-Ni2 AWS#1

0 ₫

E81T1-M21-A8-Ni2 (mod.0C0Si1Mn2Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn E71T-GSAWS#0

0 ₫

AWS A5.20 E71T-GS K-NGS Supershield71GS
Mua hàng

Dây hàn E71T-9CAWS#0

0 ₫

AWS A5.20 E71T-9C CSF-71U DW-100E
Mua hàng

Dây hàn E71T-8AWS#0

0 ₫

AWS A5.20 E71T-8 K-NGS8
Mua hàng

Dây hàn E71T-5CAWS#0

0 ₫

AWS A5.20 E71T-5C Supercored70SB
Mua hàng

Dây hàn E71T-1MAWS#0

0 ₫

AWS A5.20 E71T-1M DW-A50
Mua hàng

Dây hàn E71T-1CAWS#0

0 ₫

AWS A5.20 E71T-1C K-71T DW-100 SF-71
Mua hàng

Dây hàn E71T-11AWS#0

0 ₫

AWS A5.20 E71T-11 K-NGS11 Supershield11
Mua hàng

Dây hàn E70T-9CAWS#0

0 ₫

AWS A5.20 E70T-9C MX-200E
Mua hàng

Dây hàn E70T-5MAWS#0

0 ₫

AWS A5.20 E70T-5M K-70TB
Mua hàng

Dây hàn E70T-4AWS#0

0 ₫

AWS A5.20 E70T-4 K-NGS4
Mua hàng

Dây hàn E70T-1MAWS#0

0 ₫

AWS A5.20 E70T-1M MX-A200
Mua hàng

Dây hàn E70T-1CAWS#0

0 ₫

AWS A5.20 E70T-1C K-70ST CSM-70T DW-200 SF-70MX
Mua hàng