HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ507-1 Tianjin#2 229

0 ₫

E70T-5C GB/T 10045-2001 E500T-5 JQ.YJ507-1 (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT70B
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ502-1; JQ.YJ503MX-1 Tianjin#2 228

0 ₫

E70T-1C GB/T 10045-2001 E500T-1 JQ.YJ502-1; JQ.YJ503MX-1 (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT701
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ501-1L Tianjin#2 225

0 ₫

E71T-1CJ GB/T 10045-2001 E501T-1L JQ.YJ501-1L (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT71Ni
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ501-1; JQ.CE71T-1 Tianjin#2 224

0 ₫

E71T-1C GB/T 10045-2001 E501T-1 JQ.YJ501-1; JQ.CE71T-1 (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT711
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JC-28 Tianjin#2 133

0 ₫

E71T-8 GB/T 10045 E501T-8 JC-28 (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0.7Al) CHT718
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T46-4-P-C-1 EN-ISO-A#0 865

0 ₫

T46-4-P-C-1 E71T-9C-J (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T46-3-P-C-1 EN-ISO-A#0 864

0 ₫

T46-3-P-C-1 E71T-9C (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T42-4-P-M-1 EN-ISO-A#0 863

0 ₫

T42-4-P-M-1 E71T-12M-J (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T42-4-P-C-1 EN-ISO-A#0 862

0 ₫

T42-4-P-C-1 E71T-12C-J (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T42-4-B-M-3-H5 EN-ISO-A#0 861

0 ₫

T42-4-B-M-3-H5 E70T-5M-J (mod.0.1C1Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T42-2-P-C[M]-H10 EN-ISO-A#0 860

0 ₫

T42-2-P-C[M]-H10 E71T-9C/9M (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EN-ISO-17632-A:T46-4-P-M-1-H5 EN-ISO-A#0 634

0 ₫

EN-ISO-17632-A:T46-4-P-M-1-H5 E71T-1M-J (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng