HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ-347L Tianjin#2 243

0 ₫

E347T1-1 GB/T 17853 E347T1-1 JQ-347L (mod.0.1C1Si3Mn11Ni21Cr0.8Mo0V0W1Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHT347
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ-317L Tianjin#2 242

0 ₫

E317LT1-1 GB/T 17853 E317LT1-1 JQ-317L (mod.0C1Si3Mn14Ni21Cr4Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHT317L
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ-316L Tianjin#2 241

0 ₫

E316LT1-1 GB/T 17853 E316LT1-1 JQ-316L (mod.0C1Si3Mn14Ni20Cr3Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHT316L
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ-309MoL Tianjin#2 240

0 ₫

E309LMoT1-1 GB/T 17853 E309LMoT1-1 JQ-309MoL (mod.0C1Si3Mn14Ni25Cr3Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ-309L Tianjin#2 239

0 ₫

E309LT1-1 GB/T 17853 E309LT1-1 JQ-309L (mod.0C1Si3Mn14Ni25Cr0.8Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHT309L
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ-308L Tianjin#2 238

0 ₫

E308LT1-1 GB/T 17853 E308LT1-1 JQ-308L (mod.0C1Si3Mn11Ni21Cr0.8Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHT308L
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ-2209 Tianjin#2 237

0 ₫

E2209T1-1 GB/T 17853 E2209T1-1 JQ-2209 (mod.0C1Si2Mn11Ni23.5Cr3.5Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHT2209
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc TS-317L-F-C1[M21]-1 EN-ISO-A#0 874

0 ₫

TS-317L-F-C1[M21]-1 E317LT1-1/4 (mod.0C1Si3Mn14Ni21Cr4Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc TS-317L-F-C1[M21]-0 EN-ISO-A#0 873

0 ₫

TS-317L-F-C1[M21]-0 E317LT0-1/4 (mod.0C1Si3Mn14Ni21Cr4Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T-29-9-R-C1[M21]-3 EN-ISO-A#0 859

0 ₫

T-29-9-R-C1[M21]-3 E312T0-1/4 (mod.0.2C1Si3Mn11Ni32Cr0.8Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T-29-9-P-C1[M21]-2 EN-ISO-A#0 858

0 ₫

T-29-9-P-C1[M21]-2 E312T1-1/4 (mod.0.2C1Si3Mn11Ni32Cr0.8Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T-25-9-4-N-L-C1-2 EN-ISO-A#0 857

0 ₫

T-25-9-4-N-L-C1-2 E2594T1-1 (mod.0C1Si2Mn11Ni27Cr4.5Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al)
Mua hàng