Dây hàn lõi thuốc K-EG3(Single); K-EG3/K-EG3R(Tandem) kiswel#2 191

0 ₫

EG70T-G K-EG3(Single); K-EG3/K-EG3R(Tandem) kiswel#2 191
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJL50G Tianjin#2 234

0 ₫

EG70T-2 JQ.YJL50G (mod.0C0Si2Mn0Ni0Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT70G
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EN ISO 17632-A T46 4 ZMn1.5NiMo M C1 2 H5 EN-ISO-A#0 214

0 ₫

EN ISO 17632-A T46 4 ZMn1.5NiMo M C1 2 H5 EG82T-NM2 (mod.0.1C0Si2Mn1Ni0Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EG82T-NM2 AWS#1

0 ₫

EG82T-NM2 (mod.0.1C0Si2Mn1Ni0Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EG80T-Ni1 AWS#1

0 ₫

EG80T-Ni1 (mod.0.1C1Si2Mn1Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EG80T-G AWS#1

0 ₫

EG80T-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EG72T-1 AWS#1

0 ₫

EG72T-1 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EG70T-Ni1 AWS#1

0 ₫

EG70T-Ni1 (mod.0.1C0Si1Mn1Ni0Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EG70T-G AWS#1

0 ₫

EG70T-G (mod.0C0Si2Mn2Ni0Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng