Dây hàn lõi thuốc EN ISO 12153:T Ni 6625 P M 2 EN-ISO-A#0 15

0 ₫

EN ISO 12153:T Ni 6625 P M 2 ENiCrMo-3T1-4 (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EN ISO 12153:T Ni 6083 R M 3 EN-ISO-A#0 14

0 ₫

EN ISO 12153:T Ni 6083 R M 3 ENiCr3T0-4(mod.) (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc EN ISO 12153:T Ni 6082 R M 3 EN-ISO-A#0 13

0 ₫

EN ISO 12153:T Ni 6082 R M 3 ENiCr-3T0-4 (mod.0.1C1Si4Mn65Ni22Cr0Mo0V0W3Nb(Cb)0.3Cu3Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc Supercore™ 625P Lincoln#1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc Lincoln Supercore™ 625P Lincoln#1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc Lincoln ENiCrMo-3T1-4 Lincoln#1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc ENiCrMo-3T1-4 Lincoln#1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc Supercore™ 625P Metrode #1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc Metrode Supercore™ 625P Metrode #1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc Metrode ENiCrMo-3T1-4 Metrode #1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc ENiCrMo-3T1-4 Metrode #1

0 ₫

ENiCrMo-3T1-4 Supercore™ 625P (mod.0C0Si0Mn66Ni21Cr8.5Mo0V0W3.4Nb(Cb)0Cu0.5Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc ENiMo-9T1-4 AWS#1

0 ₫

ENiMo-9T1-4 (mod.0.1C1Si2Mn62Ni0Cr20Mo0V4W0Nb(Cb)1.3Cu7Fe0Al)
Mua hàng