Dây hàn

Dây hàn thép các bon EN-ISO-18273:S-Al-Z(AlSi7MgTi) EN-ISO-A#0 680

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-Z(AlSi7MgTi) EN-ISO-18273-S-Al-Z (mod.0C7Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN-ISO-18273:S-Al-5554(AlMg2.7Mn0.7) EN-ISO-A#0 677

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-5554(AlMg2.7Mn0.7) ER5554 (mod.0C0Si1Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1Fe96Al)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN-ISO-18273:S-Al-1450(Al99,5Ti) EN-ISO-A#0 675

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-1450(Al99,5Ti) EN-ISO-18273-S-Al-1450 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.2Fe99.7Al)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN-ISO-18273:S-Al-1070(Al99.7) EN-ISO-A#0 673

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-1070(Al99.7) EN-ISO-18273-S-Al-1070 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1Fe99.8Al)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN-ISO-18273:S-92.0Al6.0Mg EN-ISO-A#0 671

0 ₫

EN-ISO-18273:S-92.0Al6.0Mg EN-ISO-18273-S-92.0Al6.0Mg (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe92.9Al)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN ISO 18273-A:S Al 5754 (AlMg3) EN-ISO-A#0 321

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5754 (AlMg3) ER5754 (mod.0C0Si0Mn0Ni0.2Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1Fe96.2Al)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN ISO 18273-A:S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) EN-ISO-A#0 319

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) ER5356 (mod.0C0Si0Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.1Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN ISO 18273-A:S Al 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) EN-ISO-A#0...

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) ER5183 (mod.0C0Si1Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN ISO 18273-A:S Al 5087 (AlMg4.5MnZr) EN-ISO-A#0 315

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5087 (AlMg4.5MnZr) ER5087 (mod.0C0Si1Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN ISO 18273-A:S Al 4047A (AlSi12(A)) EN-ISO-A#0 313

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 4047A (AlSi12(A)) ER4047 (mod.0C12Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.2FeRemAl)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN ISO 18273-A:S Al 4043A (AlSi5(A)) EN-ISO-A#0 311

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 4043A (AlSi5(A)) ER4043 (mod.0C6Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN ISO 18273-A:S Al 1450 (Al99.5Ti) EN-ISO-A#0 309

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 1450 (Al99.5Ti) ER1450 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Hyundai Supercored70NS Hyundai#3 224

0 ₫

E70C-6C/6M Hyundai Supercored70NS Hyundai#3 224
Mua hàng

Dây hàn Hyundai SM-70S Hyundai#3 188

0 ₫

ER70S-3 Hyundai SM-70S Hyundai#3 188
Mua hàng

Dây hàn Hyundai SM-70G; SM-70GS Hyundai#3 187

0 ₫

ER70S-G Hyundai SM-70G; SM-70GS Hyundai#3 187
Mua hàng

Dây hàn Hyundai SM-70 Hyundai#3 185

0 ₫

ER70S-6 Hyundai SM-70 Hyundai#3 185
Mua hàng

Dây hàn Hyundai SC-70ZCored Hyundai#3 136

0 ₫

E70C-G Hyundai SC-70ZCored Hyundai#3 136
Mua hàng

Dây hàn Hyundai SC-70TCored Hyundai#3 135

0 ₫

E70C-3C Hyundai SC-70TCored Hyundai#3 135
Mua hàng

Dây hàn Hyundai SC-70ML Hyundai#3 134

0 ₫

E70C-6M Hyundai SC-70ML Hyundai#3 134
Mua hàng

Dây hàn MC-50S; MC-50T; MF-50T Chosun#2 150

0 ₫

ER70S-6 MC-50S; MC-50T; MF-50T Chosun#2 150
Mua hàng

Dây hàn MC-50C Chosun#2 149

0 ₫

ER70S-2 MC-50C Chosun#2 149
Mua hàng

Dây hàn MC-50A Chosun#2 148

0 ₫

ER70S-3 MC-50A Chosun#2 148
Mua hàng

Dây hàn MC-50; MC-50B; MC-55 Chosun#2 147

0 ₫

ER70S-G MC-50; MC-50B; MC-55 Chosun#2 147
Mua hàng

Dây hàn CSM-70C Chosun#2 113

0 ₫

E70C-6M CSM-70C Chosun#2 113
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O V (mod.) EN-ISO-A#0 19

0 ₫

EN ISO 12536:O V (mod.) R65-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O II EN-ISO-A#0 18

0 ₫

EN ISO 12536:O II R60-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O I EN-ISO-A#0 17

0 ₫

EN ISO 12536:O I R45-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O I EN-ISO-A#0 16

0 ₫

EN ISO 12536:O I R45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R65-G AWS#1

0 ₫

R65-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R60-G AWS#1

0 ₫

R60-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R45-G AWS#1

0 ₫

R45-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R45 AWS#1

0 ₫

R45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn tig Union Schwarz BOHLER#0

0 ₫

AWS A5.2 R60-G EN ISO 12536 O II Unalloyed and low alloyed steels Union Schwarz
Mua hàng

Que hàn tig Union Rot N BOHLER#0

0 ₫

AWS A5.2 R60-G EN ISO 12536 O III Unalloyed and low alloyed steels Union Rot N
Mua hàng

Que hàn tig Union Mo BOHLER#0

0 ₫

AWS A5.2 R60-G EN ISO 12536 O IV High temperature and/or creep resistant steels Union Mo
Mua hàng

Que hàn tig Union 37 BOHLER#0

0 ₫

AWS A5.2 R45 EN ISO 12536 O I Unalloyed and low alloyed steels Union 37
Mua hàng

Dây hàn mig Hyundai SM-80CM; SM-80G; SM-55H Hyundai#3 190

0 ₫

ER80S-G Hyundai SM-80CM; SM-80G; SM-55H Hyundai#3 190
Mua hàng

Dây hàn mig Hyundai SM-100 Hyundai#3 167

0 ₫

ER100S-G Hyundai SM-100 Hyundai#3 167
Mua hàng

Dây hàn MC-60 Chosun#2 151

0 ₫

ER80S-G MC-60 Chosun#2 151
Mua hàng

Dây hàn MG-W50TB Kobelco#3 152

0 ₫

ER80S-W2 MG-W50TB Kobelco#3 152
Mua hàng

Dây hàn MG-S9CM Kobelco#3 151

0 ₫

ER80S-B8 MG-S9CM Kobelco#3 151
Mua hàng

Dây hàn MG-S90B91; MG-S9Cb Kobelco#3 150

0 ₫

ER90S-B9 MG-S90B91; MG-S9Cb Kobelco#3 150
Mua hàng

Dây hàn MG-S88A Kobelco#3 149

0 ₫

ER120S-G MG-S88A Kobelco#3 149
Mua hàng

Dây hàn MG-S70SA1 Kobelco#3 148

0 ₫

ER70S-A1 MG-S70SA1 Kobelco#3 148
Mua hàng

Dây hàn MG-S63B; MG-S63S Kobelco#3 146

0 ₫

ER90S-G MG-S63B; MG-S63S Kobelco#3 146
Mua hàng

Que hàn EN ISO 18273: E Al 4047 (AlSi12) EN-ISO-A#0 307

0 ₫

EN ISO 18273: E Al 4047 (AlSi12) E4047 (mod.0C14Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-18273-AlSi5 AWS#1

0 ₫

EN-ISO-18273-AlSi5 (mod.0C5Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-18273-AlMn1 AWS#1

0 ₫

EN-ISO-18273-AlMn1 (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.3FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn E4047 AWS#1

0 ₫

E4047 (mod.0C14Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn E4043 AWS#1

0 ₫

E4043 (mod.0C6Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn OK AlSi5 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-18273-AlSi5 OK AlSi5
Mua hàng

Que hàn OK AlSi12 ESAB#0

0 ₫

DIN-1732-EL-AISi12 OK AlSi12
Mua hàng

Que hàn OK AlMn1 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-18273-AlMn1 OK AlMn1
Mua hàng

Que hàn ESAB OK AlSi5 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-18273-AlSi5 OK AlSi5
Mua hàng

Que hàn ESAB OK AlSi12 ESAB#0

0 ₫

DIN-1732-EL-AISi12 OK AlSi12
Mua hàng

Que hàn ESAB OK AlMn1 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-18273-AlMn1 OK AlMn1
Mua hàng

Dây hàn Hyundai SM-9010 Hyundai#3 192

0 ₫

ERCuNi10 Hyundai SM-9010 Hyundai#3 192
Mua hàng

Dây hàn Hyundai SM-7030 Hyundai#3 186

0 ₫

ERCuNi Hyundai SM-7030 Hyundai#3 186
Mua hàng

Dây hàn TGC-CuNi Chosun#2 215

0 ₫

ERCuNi TGC-CuNi Chosun#2 215
Mua hàng

Dây hàn KW-MCuSi kiswel#2 289

0 ₫

ERCuSi-A KW-MCuSi kiswel#2 289
Mua hàng

Dây hàn KW-MCuNi9 kiswel#2 288

0 ₫

ERCuNi10 KW-MCuNi9 kiswel#2 288
Mua hàng

Dây hàn KW-MCuNi kiswel#2 287

0 ₫

ERCuNi KW-MCuNi kiswel#2 287
Mua hàng

Dây hàn KW-MCuAlA2 kiswel#2 286

0 ₫

ERCuAl-A2 KW-MCuAlA2 kiswel#2 286
Mua hàng

Dây hàn SM-9010 Hyundai#2 175

0 ₫

ERCuNi10 SM-9010 Hyundai#2 175
Mua hàng

Dây hàn SM-7030 Hyundai#2 169

0 ₫

ERCuNi SM-7030 Hyundai#2 169
Mua hàng

Dây hàn EN-ISO-24373:S-CuAl8Ni2Fe2Mn2 EN-ISO-A#0 692

0 ₫

EN-ISO-24373:S-CuAl8Ni2Fe2Mn2 EREN-ISO-24373-S-CuAl8Ni2Fe2Mn2 (mod.0C0Si2Mn2Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu2.5Fe8Al)
Mua hàng

Dây hàn EN ISO 24373:S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi) EN-ISO-A#0 418

0 ₫

EN ISO 24373:S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi) ERCuNi (mod.0C0Si1Mn31Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn EN ISO 24373:S Cu 7061 (CuNi10) EN-ISO-A#0 417

0 ₫

EN ISO 24373:S Cu 7061 (CuNi10) EN-ISO-24373:S-Cu-7061(CuNi10) (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn inox Hyundai Superflux300SxYS-316L; YS-309L; YS-308L Hyundai#3 232

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-AB-2 Hyundai Superflux300SxYS-316L; YS-309L; YS-308L Hyundai#3 232
Mua hàng

Dây hàn inox Hyundai SM-430LNb Hyundai#3 182

0 ₫

ER430LNb Hyundai SM-430LNb Hyundai#3 182
Mua hàng

Dây hàn inox Hyundai SM-316L; SuperFlux300SxYS-316(L) Hyundai#3 178

0 ₫

ER316L Hyundai SM-316L; SuperFlux300SxYS-316(L) Hyundai#3 178
Mua hàng

Dây hàn inox Hyundai SM-309LMo Hyundai#3 174

0 ₫

ER309LMo Hyundai SM-309LMo Hyundai#3 174
Mua hàng

Dây hàn inox Hyundai SM-309L; SuperFlux300SxYS-309(L) Hyundai#3 173

0 ₫

ER309L Hyundai SM-309L; SuperFlux300SxYS-309(L) Hyundai#3 173
Mua hàng

Dây hàn inox Hyundai SM-308L; SuperFlux300SxYS-308(L) Hyundai#3 171

0 ₫

ER308L Hyundai SM-308L; SuperFlux300SxYS-308(L) Hyundai#3 171
Mua hàng

Dây hàn ERNiMo-8AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiMo-8 PF-N4 US-709S
Mua hàng

Dây hàn ERNiFeCr-2AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiFeCr-2 KW-M718 SM-718
Mua hàng

Dây hàn ERNiCu7AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCu7 KW-M60 SM-400/ST-400
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrMo-4AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrMo-4 KW-M276 PF-N5/US-609S SM-276/ST-276
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrMo-3AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrMo-3 KW-M625 TGC-625 TG-SN625 SMT-625
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrFe-7AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrFe-7 KW-M690A TGC-690
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrFe-3AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrFe-3 KW-A82M
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrCoMo-1AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrCoMo-1 KW-M617
Mua hàng

Dây hàn ERNiCr-3AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCr-3 KW-M82 TGC-82 MG-S70NCb SM-82/ST-82
Mua hàng

Dây hàn ERNi-1AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNi-1 KW-M61 SM-60/ST-60
Mua hàng

Dây hàn ER70S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.18 ER70S-G KC-26 MC-50 MG-50 SM-70G
Mua hàng

Dây hàn ER70S-6AWS#0

0 ₫

AWS A5.18 ER70S-6 KC-28 MC-50S MG-51T SM-70
Mua hàng

Dây hàn ER70S-3AWS#0

0 ₫

AWS A5.18 ER70S-3 KC-25 MC-50A MIX-50 SM-70S
Mua hàng

Dây hàn ER70S-2AWS#0

0 ₫

AWS A5.18 ER70S-2 KC-70S2 MC-50C NO65G
Mua hàng

Dây hàn ER90S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-G ZO-90 MG-S12CRS
Mua hàng

Dây hàn ER90S-B9AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-B9 KC-90SB9 MG-S90B91
Mua hàng

Dây hàn ER90S-B3AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-B3 KC-90SB3
Mua hàng

Dây hàn ER80S-Ni2AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-Ni2 KC-80SNi2
Mua hàng

Dây hàn ER80S-Ni1AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-Ni1 KC-80SNi1
Mua hàng

Dây hàn ER80S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-G ZO-60 MC-60 MG-60 SM-80G
Mua hàng

Dây hàn ER80S-D2AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-D2 KC-80D2
Mua hàng

Dây hàn ER80S-B2AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-B2 KC-80SB2 MG-S80B2F
Mua hàng

Dây hàn ER70S-GAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER70S-G MG-S1N
Mua hàng

Dây hàn ER70S-A1AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER70S-A1 MG-S70SA1
Mua hàng

Dây hàn ER120S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER120S-G MG-S88A
Mua hàng

Dây hàn ER110S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER110S-G MG-80
Mua hàng

Dây hàn ER430AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER430 M-430 MGC-430
Mua hàng

Dây hàn ER410AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER410 M-410 MGC-410 SM-410
Mua hàng

Dây hàn ER409NbAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER409Nb M-409Cb
Mua hàng

Dây hàn ER347AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER347 M-347 MGC-347 SM-347
Mua hàng

Dây hàn ER317LAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER317L M-317L MGC-317L
Mua hàng

Dây hàn ER317AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER317 MGC-317
Mua hàng

Dây hàn ER316LSiAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER316LSi M-316LSi MG-S316LS
Mua hàng

Dây hàn ER316LAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER316L M-316L MGC-316 SM-316L
Mua hàng

Dây hàn ER316AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER316 M-316 CA-101S x UC-316 SM-316
Mua hàng

Dây hàn ER312AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER312 M-312 SM-312
Mua hàng

Dây hàn ER310AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER310 M-310 MGC-310 SM-310
Mua hàng