AWS A5.10

Dây hàn thép các bon EN-ISO-18273:S-Al-Z(AlSi7MgTi) EN-ISO-A#0 680

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-Z(AlSi7MgTi) EN-ISO-18273-S-Al-Z (mod.0C7Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN-ISO-18273:S-Al-5554(AlMg2.7Mn0.7) EN-ISO-A#0 677

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-5554(AlMg2.7Mn0.7) ER5554 (mod.0C0Si1Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1Fe96Al)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN-ISO-18273:S-Al-1450(Al99,5Ti) EN-ISO-A#0 675

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-1450(Al99,5Ti) EN-ISO-18273-S-Al-1450 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.2Fe99.7Al)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN-ISO-18273:S-Al-1070(Al99.7) EN-ISO-A#0 673

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-1070(Al99.7) EN-ISO-18273-S-Al-1070 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1Fe99.8Al)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN-ISO-18273:S-92.0Al6.0Mg EN-ISO-A#0 671

0 ₫

EN-ISO-18273:S-92.0Al6.0Mg EN-ISO-18273-S-92.0Al6.0Mg (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe92.9Al)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN ISO 18273-A:S Al 5754 (AlMg3) EN-ISO-A#0 321

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5754 (AlMg3) ER5754 (mod.0C0Si0Mn0Ni0.2Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1Fe96.2Al)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN ISO 18273-A:S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) EN-ISO-A#0 319

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) ER5356 (mod.0C0Si0Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.1Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN ISO 18273-A:S Al 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) EN-ISO-A#0...

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) ER5183 (mod.0C0Si1Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN ISO 18273-A:S Al 5087 (AlMg4.5MnZr) EN-ISO-A#0 315

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5087 (AlMg4.5MnZr) ER5087 (mod.0C0Si1Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN ISO 18273-A:S Al 4047A (AlSi12(A)) EN-ISO-A#0 313

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 4047A (AlSi12(A)) ER4047 (mod.0C12Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.2FeRemAl)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN ISO 18273-A:S Al 4043A (AlSi5(A)) EN-ISO-A#0 311

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 4043A (AlSi5(A)) ER4043 (mod.0C6Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Dây hàn thép các bon EN ISO 18273-A:S Al 1450 (Al99.5Ti) EN-ISO-A#0 309

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 1450 (Al99.5Ti) ER1450 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng