AWS A5.28

HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ603MX-1 Tianjin#2 233

0 ₫

E80C-G GB/T 17493-2008 E55C-G JQ.YJ603MX-1 (mod.0.1C0Si2Mn1Ni1.3Cr0.5Mo0V0W0Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn JQ.TH550-NQ-Ⅱ; JQ.TH650EW-Ⅱ Tianjin#2 218

0 ₫

ER80S-G ER55-B2-MnV JQ.TH550-NQ-Ⅱ; JQ.TH650EW-Ⅱ (mod.0.1C1Si2Mn0Ni0Cr0.5Mo0V0W0Nb(Cb)0.5CuRemFe0Al) CHW-55B2V; CHW-55VW; CHW-60C; CHW-65A; CHW-65C; CHW-60GX; CHW-60CG; CHW-65CG
Mua hàng
HOT

Dây hàn JQ.MG80-G Tianjin#2 198

0 ₫

ER110S-G GB ER80-G JQ.MG80-G (mod.1C1Si2Mn3Ni0.4Cr0.4Mo0V0W0Nb(Cb)0.1CuRemFe0Al) CHW-100GX; CHW-80C1; CHW-80C
Mua hàng
HOT

Dây hàn JQ.MG70-G Tianjin#2 197

0 ₫

ER100S-G GB ER70-G JQ.MG70-G (mod.0.1C1Si2Mn2Ni0.3Cr0.5Mo0V0W0Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al) CHW-70C
Mua hàng
HOT

Dây hàn JQ.MG60-G; JQ.MG60-Mo Tianjin#2 196

0 ₫

ER90S-G ER62-G JQ.MG60-G; JQ.MG60-Mo (mod.0.2C1Si2Mn2Ni0.6Cr0.5Mo0V0W0Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al) CHW-62GX
Mua hàng

Dây hàn EN-21952-B:G-62-2C1M EN-ISO-A#0 587

0 ₫

EN-21952-B:G-62-2C1M ER90S-B3 (mod.0.1C1Si1Mn0Ni2.4Cr1Mo0V0W0Nb(Cb)0.1CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn EN-21952-B:G-55-1CM EN-ISO-A#0 586

0 ₫

EN-21952-B:G-55-1CM ER80S-B2 (mod.0.1C1Si2Mn0Ni1.5Cr0.7Mo0V0W0Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn EN-16834-B:G-69A-2-U-M-N3M2 EN-ISO-A#0 585

0 ₫

EN-16834-B:G-69A-2-U-M-N3M2 ER100S-G/1 (mod.0.1C0Si2Mn2Ni0Cr0.4Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn EN-16834-A:G-69-6-M-Z EN-ISO-A#0 583

0 ₫

EN-16834-A:G-69-6-M-Z ER120G (mod.0.1C1Si1Mn1Ni0Cr3.4Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn EN-14341-A:G-46-5-M-G3Ni1 EN-ISO-A#0 559

0 ₫

EN-14341-A:G-46-5-M-G3Ni1 ER80S-Ni1 (mod.0.1C1Si1Mn1Ni0Cr0.5Mo0V0W0Nb(Cb)0.1CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn EN ISO 21952-A:W CrMo1Si EN-ISO-A#0 399

0 ₫

EN ISO 21952-A:W CrMo1Si ER80S-B2(mod.) (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn EN ISO 21952-A:G MoSi EN-ISO-A#0 396

0 ₫

EN ISO 21952-A:G MoSi ER70S-A1(ER80S-G) (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng