Que hàn tig

Que hàn Tig thép đen EN-ISO-18273:S-Al-Z(AlSi7MgTi) EN-ISO-A#0 TIG 681

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-Z(AlSi7MgTi) EN-ISO-18273-S-Al-Z TIG (mod.0C7Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN-ISO-18273:S-Al-5556(AlMg5Mn1.0Ti) EN-ISO-A#0 TIG 679

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-5556(AlMg5Mn1.0Ti) ER5556 TIG (mod.0C0Si1Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN-ISO-18273:S-Al-5554(AlMg2.7Mn0.7) EN-ISO-A#0 TIG 678

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-5554(AlMg2.7Mn0.7) ER5554 TIG (mod.0C0Si1Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1Fe96Al)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN-ISO-18273:S-Al-1450(Al99,5Ti) EN-ISO-A#0 TIG 676

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-1450(Al99,5Ti) EN-ISO-18273-S-Al-1450 TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.2Fe99.7Al)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN-ISO-18273:S-Al-1070(Al99.7) EN-ISO-A#0 TIG 674

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-1070(Al99.7) EN-ISO-18273-S-Al-1070 TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1Fe99.8Al)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN-ISO-18273:S-92.0Al6.0Mg EN-ISO-A#0 TIG 672

0 ₫

EN-ISO-18273:S-92.0Al6.0Mg EN-ISO-18273-S-92.0Al6.0Mg TIG (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe92.9Al)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN ISO 18273-A:S Al 5754 (AlMg3) EN-ISO-A#0 TIG 322

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5754 (AlMg3) ER5754 TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0.2Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1Fe96.2Al)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN ISO 18273-A:S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) EN-ISO-A#0 TIG 320

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) ER5356 TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.1Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN ISO 18273-A:S Al 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) EN-ISO-A#0...

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) ER5183 TIG (mod.0C0Si1Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN ISO 18273-A:S Al 5087 (AlMg4.5MnZr) EN-ISO-A#0 TIG...

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5087 (AlMg4.5MnZr) ER5087 TIG (mod.0C0Si1Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN ISO 18273-A:S Al 4047A (AlSi12(A)) EN-ISO-A#0 TIG 314

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 4047A (AlSi12(A)) ER4047 TIG (mod.0C12Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.2FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN ISO 18273-A:S Al 4043A (AlSi5(A)) EN-ISO-A#0 TIG 312

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 4043A (AlSi5(A)) ER4043 TIG (mod.0C6Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn Tig Inconel EN ISO 18274:S Ni 8065 (NiFe30Cr21Mo3) EN-ISO-A#0 TIG 355

0 ₫

EN ISO 18274:S Ni 8065 (NiFe30Cr21Mo3) ERNiFeCr-1 TIG (mod.0C0Si1Mn40Ni22Cr3Mo0V0W0Nb(Cb)2Cu30Fe0.2Al)
Mua hàng

Que hàn Tig Inconel EN ISO 18274:S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) EN-ISO-A#0 TIG 350

0 ₫

EN ISO 18274:S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) ERNiCrMo-3 TIG (mod.0.1C1Si1Mn55Ni23Cr10Mo0V0W4.2Nb(Cb)0.5Cu7Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig Inconel EN ISO 18274:S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) EN-ISO-A#0 TIG 348

0 ₫

EN ISO 18274:S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) ERNiCrCoMo-1 TIG (mod.0.2C1Si3MnRemNi26Cr10Mo0V0W1Nb(Cb)0.5Cu5Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig Inconel EN ISO 18274:S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) EN-ISO-A#0 TIG 346

0 ₫

EN ISO 18274:S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) ERNiCrMo-4 TIG (mod.0C0Si1MnRemNi16.5Cr17Mo0.4V4.5W0Nb(Cb)0.5Cu7Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig Inconel EN ISO 18274:S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) EN-ISO-A#0 TIG 344

0 ₫

EN ISO 18274:S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) ERNiCr-3 TIG (mod.0.1C1Si4Mn65Ni22Cr0Mo0V0W3Nb(Cb)0.3Cu3Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig Inconel EN ISO 18274:S Ni 6059 (NiCr23Mo16) EN-ISO-A#0 TIG 342

0 ₫

EN ISO 18274:S Ni 6059 (NiCr23Mo16) ERNiCrMo-13 TIG (mod.0C0Si1MnRemNi24Cr16.5Mo0V0W0Nb(Cb)0.5Cu5Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig Inconel EN ISO 18274:S Ni 6052 (NiCr30Fe9) EN-ISO-A#0 TIG 340

0 ₫

EN ISO 18274:S Ni 6052 (NiCr30Fe9) ERNiCrFe-7 TIG (mod.0.1C1Si5MnRemNi31.5Cr0.5Mo0V0W2.5Nb(Cb)0.5Cu12Fe0.5Al)
Mua hàng

Que hàn Tig Inconel EN ISO 18274:S Ni 6025 (NiCr25Fe10AlY) EN-ISO-A#0 TIG 338

0 ₫

EN ISO 18274:S Ni 6025 (NiCr25Fe10AlY) ERNiCrFe-12 TIG (mod.0.3C1Si1MnRemNi26Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.2Cu11Fe2.2Al)
Mua hàng

Que hàn Tig Inconel EN ISO 18274:S Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) EN-ISO-A#0 TIG 336

0 ₫

EN ISO 18274:S Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) ERNiCu-7 TIG (mod.0.2C1Si4Mn69Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu2.5Fe1.3Al)
Mua hàng

Que hàn Tig Inconel EN ISO 18274:S Ni 2061 (NiTi3) EN-ISO-A#0 TIG 334

0 ₫

EN ISO 18274:S Ni 2061 (NiTi3) ERNi-1 TIG (mod.0.1C1Si1Mn92Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8Fe1Al)
Mua hàng

Que hàn Tig Inconel EN ISO 14700:R Z Co1 EN-ISO-A#0 TIG 184

0 ₫

EN ISO 14700:R Z Co1 ERCoCr-E TIG (mod.0.3C0Si0Mn3Ni28Cr5Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig Inconel KS-D-7045:YNiCu-7 KS#0 TIG 184

0 ₫

KS-D-7045:YNiCu-7 ERNiCu-7 (mod.0.2C1Si4Mn69Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu2.5Fe1.3Al) ST-400
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 24034:S Ti 0120 (Ti 99,6) EN-ISO-A#0 TIG 405

0 ₫

EN ISO 24034:S Ti 0120 (Ti 99,6) ERTi2 TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig ERTi2 AWS#1TIG

0 ₫

ERTi2TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn tig BOHLER ERTi2 BOHLER#0TIG

0 ₫

AWS A5.16 ERTi2 EN ISO 24034 S Ti 0120 (Ti 99,6) BÖHLER ER Ti 2-IG
Mua hàng

Que hàn tig BÖHLER ER Ti 2-IG BOHLER#0TIG

0 ₫

AWS A5.16 ERTi2 EN ISO 24034 S Ti 0120 (Ti 99,6) BÖHLER ER Ti 2-IG
Mua hàng
HOT

Que hàn Tig JQ.TG50 Tianjin#2 217

0 ₫

ER70S-6TIG GB ER50-6 JQ.TG50 (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0.2Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0.5CuRemFe0Al) CHG-56
Mua hàng
HOT

Que hàn Tig JQ.ER49-1 Tianjin#2 139

0 ₫

ER49-1TIG GB ER49-1 JQ.ER49-1 (mod.0.1C1Si2Mn0Ni0Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0.1CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN-636-A:W-46-3-W3Si1 EN-ISO-A#0 TIG 589

0 ₫

EN-636-A:W-46-3-W3Si1 ER70S-G TIG (mod.0.1C1Si2Mn5Ni0.2Cr0.4Mo0V0W0Nb(Cb)0.5CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN-636-A:W-46-3-W2Ti EN-ISO-A#0 TIG 588

0 ₫

EN-636-A:W-46-3-W2Ti ER70S-2 TIG (mod.0.1C1Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.2CuRemFe0.2Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 636-A:W 46 5 W2Si EN-ISO-A#0 TIG 549

0 ₫

EN ISO 636-A:W 46 5 W2Si ER70S-3 TIG (mod.0.2C1Si1Mn0Ni0.2Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0.5CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 636-A:W 42 5 W3Si1 EN-ISO-A#0 TIG 548

0 ₫

EN ISO 636-A:W 42 5 W3Si1 ER70S-6 TIG (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0.2Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0.5CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig KS-D-7140:YGT50 KS#0 TIG 235

0 ₫

KS-D-7140:YGT50 ER70S-G (mod.0.1C1Si2Mn5Ni0.2Cr0.4Mo0V0W0Nb(Cb)0.5CuRemFe0Al) ST-50G
Mua hàng

Que hàn Tig KS-D-7140:YGT50 KS#0 TIG 234

0 ₫

KS-D-7140:YGT50 ER70S-6 (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0.2Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0.5CuRemFe0Al) ST-50.6
Mua hàng

Que hàn Tig KS-D-7140:YGT50 KS#0 TIG 233

0 ₫

KS-D-7140:YGT50 ER70S-3 (mod.0.2C1Si1Mn0Ni0.2Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0.5CuRemFe0Al) ST-50.3
Mua hàng

Que hàn Tig KS-D-7140:YGT50 KS#0 TIG 232

0 ₫

KS-D-7140:YGT50 ER70S-2 (mod.0.1C1Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.2CuRemFe0.2Al)
Mua hàng

Que hàn Tig ER50-G GB#0TIG 189

0 ₫

ER50-G ER70S-GTIG (mod.0.1C1Si2Mn5Ni0.2Cr0.4Mo0V0W0Nb(Cb)0.5CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig ER50-6 GB#0TIG 188

0 ₫

ER50-6 ER70S-6TIG (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0.2Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0.5CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig KS-D-7005:GA46 KS#0 TIG 59

0 ₫

KS-D-7005:GA46 R45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R45 AWS#1TIG

0 ₫

R45TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig T-40 KISWEL#1 TIG

0 ₫

KS D 7005 : GA46 AWS A5.2 R45TIG JIS Z 3201 : GA46 T-40
Mua hàng

Que hàn Tig R45 KISWEL#1 TIG

0 ₫

KS D 7005 : GA46 AWS A5.2 R45TIG JIS Z 3201 : GA46 T-40
Mua hàng

Que hàn Tig KISWEL T-40 KISWEL#1 TIG

0 ₫

KS D 7005 : GA46 AWS A5.2 R45TIG JIS Z 3201 : GA46 T-40
Mua hàng

Que hàn Tig KISWEL R45 KISWEL#1 TIG

0 ₫

KS D 7005 : GA46 AWS A5.2 R45TIG JIS Z 3201 : GA46 T-40
Mua hàng

Que hàn tig T-40 KISWEL#0

0 ₫

KS D 7005 : GA46 AWS A5.2 : R45 JIS Z 3201 : GA46 T-40
Mua hàng

Que hàn tig KISWEL T-40 KISWEL#0

0 ₫

KS D 7005 : GA46 AWS A5.2 : R45 JIS Z 3201 : GA46 T-40
Mua hàng

Que hàn Tig JIS-Z-3316:YGTM EN-ISO-A#0 TIG 759

0 ₫

JIS-Z-3316:YGTM ER80S-D2 TIG (mod.0.1C1Si2Mn0Ni0Cr0.5Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN-636-A:W-46-6-W2Ni1 EN-ISO-A#0 TIG 590

0 ₫

EN-636-A:W-46-6-W2Ni1 ER80S-Ni1 TIG (mod.0.1C1Si1Mn1Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.2CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN-16834-A:W-69-6-M-Z EN-ISO-A#0 TIG 584

0 ₫

EN-16834-A:W-69-6-M-Z ER120S-G TIG (mod.0.1C1Si2Mn4Ni0Cr0.9Mo0V0W0Nb(Cb)0.5CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 636-A:W3Ni1; EN ISO 636-B: W 55A 5U WN2 EN-ISO-A#0 TIG 552

0 ₫

EN ISO 636-A:W3Ni1; EN ISO 636-B: W 55A 5U WN2 ER80S-Ni1(mod.) TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 636-A:W 46 8 W2Ni2 EN-ISO-A#0 TIG 551

0 ₫

EN ISO 636-A:W 46 8 W2Ni2 ER80S-Ni2 TIG (mod.0.1C1Si1Mn2Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.1CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 636-A:W 46 6 W3Ni1 EN-ISO-A#0 TIG 550

0 ₫

EN ISO 636-A:W 46 6 W3Ni1 ER80S-G TIG (mod.0.1C1Si2Mn1Ni0Cr0.5Mo0V0W0Nb(Cb)0.5CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 21952-A:W ZCrMoWVNb9 0,5 1,5 EN-ISO-A#0 TIG 404

0 ₫

EN ISO 21952-A:W ZCrMoWVNb9 0,5 1,5 ER90S-B92 TIG (mod.0.1C0Si1Mn1Ni9Cr0.5Mo0.2V1.7W0.1Nb(Cb)0.1CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 21952-A:W Z CrMo9 Si EN-ISO-A#0 TIG 403

0 ₫

EN ISO 21952-A:W Z CrMo9 Si ER80S-B8 TIG (mod.0.1C1Si1Mn0Ni10.5Cr1.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 21952-A:W CrMoWV12Si EN-ISO-A#0 TIG 402

0 ₫

EN ISO 21952-A:W CrMoWV12Si ER505(mod.) TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 21952-A:W CrMo2 EN-ISO-A#0 TIG 401

0 ₫

EN ISO 21952-A:W CrMo2 ER90S-B3 TIG (mod.0.1C1Si1Mn0Ni2.5Cr1.2Mo0V0W0Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 21952-A:W CrMo1Si EN-ISO-A#0 TIG 400

0 ₫

EN ISO 21952-A:W CrMo1Si ER80S-B2(mod.) TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 21952-A:W CrMo 9 1 EN-ISO-A#0 TIG 398

0 ₫

EN ISO 21952-A:W CrMo 9 1 ER90S-B9 TIG (mod.0.1C1Si2Mn1Ni11.5Cr0.5Mo0.5V2W0.1Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 24373:S Cu 6560 (CuSi3Mn1) EN-ISO-A#0 TIG 416

0 ₫

EN ISO 24373:S Cu 6560 (CuSi3Mn1) ERCuSi-A TIG (mod.0C3Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu0Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 24373:S Cu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2) EN-ISO-A#0 TIG 414

0 ₫

EN ISO 24373:S Cu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2) ERCuMnNiAl TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 24373:S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2) EN-ISO-A#0 TIG 412

0 ₫

EN ISO 24373:S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2) ERCuNiAl TIG (mod.0C0Si1Mn4Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)82Cu3.3Fe9.3Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 24373:S Cu 6100 (CuAl7) EN-ISO-A#0 TIG 409

0 ₫

EN ISO 24373:S Cu 6100 (CuAl7) ERCuAl-A1 TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu0.4Fe7Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 24373:S Cu 1897 (CuAg1) EN-ISO-A#0 TIG 407

0 ₫

EN ISO 24373:S Cu 1897 (CuAg1) ERCu TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu0.1Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 17777, E Cu Z (CuSn7) EN-ISO-A#0 TIG 306

0 ₫

EN ISO 17777, E Cu Z (CuSn7) ERCuSn-A TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu0Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 14640:S Cu 7158 (CuNi30) EN-ISO-A#0 TIG 162

0 ₫

EN ISO 14640:S Cu 7158 (CuNi30) ERCuNi TIG (mod.0C0Si1Mn31Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu0Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig KS-D-7044:YNiCr-3 KS#0 TIG 175

0 ₫

KS-D-7044:YNiCr-3 ERCuNi10 (mod.0C0Si1Mn10Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu0.3Fe0Al) ST-9010
Mua hàng

Que hàn Tig KS-D-7044:YCuNi-3 KS#0 TIG 172

0 ₫

KS-D-7044:YCuNi-3 ERCuNi (mod.0C0Si1Mn31Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu0Fe0Al) ST-7030
Mua hàng

Que hàn Tig SCu6560 (CuSi3Mn) GB#0TIG 268

0 ₫

SCu6560 (CuSi3Mn) ERCuSi-ATIG (mod.0C3Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu0Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig SCu6100 (CuAl7) GB#0TIG 266

0 ₫

SCu6100 (CuAl7) ERCuAl-A1TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu0.4Fe7Al)
Mua hàng

Que hàn Tig SCu5180 (CuSn5P) GB#0TIG 264

0 ₫

SCu5180 (CuSn5P) ERCuSn-ATIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn ERBAg-36 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-36 Comweld SBA 345T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)27.5Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn ERBAg-1 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-1 Comweld SBA 245; COMCOAT Silver 45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)15Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn ERBAg-7 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-7 Comcoat Silver 356T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)22Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Cigweld ERBAg-36 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-36 Comweld SBA 345T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)27.5Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Cigweld ERBAg-1 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-1 Comweld SBA 245; COMCOAT Silver 45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)15Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Cigweld ERBAg-7 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-7 Comcoat Silver 356T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)22Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Cigweld Comweld SBA 345T Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-36 Comweld SBA 345T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)27.5Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Cigweld Comweld SBA 245; COMCOAT Silver 45 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-1 Comweld SBA 245; COMCOAT Silver 45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)15Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Cigweld Comcoat Silver 356T Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-7 Comcoat Silver 356T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)22Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Comweld SBA 345T Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-36 Comweld SBA 345T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)27.5Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Comweld SBA 245; COMCOAT Silver 45 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-1 Comweld SBA 245; COMCOAT Silver 45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)15Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Comcoat Silver 356T Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-7 Comcoat Silver 356T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)22Cu0Fe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn Tig inox JQ.H1Cr26Ni21 Tianjin#2 188

0 ₫

ER310TIG YB/T 5092 H12Cr26Ni21Si JQ.H1Cr26Ni21 (mod.0.2C1Si3Mn23Ni28Cr0.8Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHG-310
Mua hàng
HOT

Que hàn Tig inox JQ.H1Cr24Ni13 Tianjin#2 186

0 ₫

ER309TIG YB/T 5092 H12Cr24Ni13Si JQ.H1Cr24Ni13 (mod.0.2C1Si3Mn14Ni25Cr0.8Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHG-309
Mua hàng
HOT

Que hàn Tig inox JQ.H1Cr18Ni9 Tianjin#2 185

0 ₫

ER302TIG JQ.H1Cr18Ni9 (mod.0.1C1Si2Mn9Ni19.5Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn Tig inox JQ.H1Cr17 Tianjin#2 182

0 ₫

ER430TIG YB/T 5092 H10Cr17 JQ.H1Cr17 (mod.0.1C1Si1Mn1Ni18Cr0.8Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn Tig inox JQ.H1Cr13 Tianjin#2 180

0 ₫

ER410TIG YB/T 5092 H12Cr13 JQ.H1Cr13 (mod.0.1C0Si0Mn0Ni12.5Cr0.8Mo0V0W0Nb(Cb)0.2CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn Tig inox JQ.H0Cr21Ni10 Tianjin#2 171

0 ₫

ER308TIG YB/T 5092 H08Cr21Ni10Si JQ.H0Cr21Ni10 (mod.0.1C1Si3Mn11Ni21Cr0.8Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHG-308
Mua hàng
HOT

Que hàn Tig inox JQ.H0Cr20Ni10Ti/JQ.H1Cr18Ni9Ti Tianjin#2 169

0 ₫

ER321TIG YB/T 5092 H08Cr20Ni10Ti JQ.H0Cr20Ni10Ti/JQ.H1Cr18Ni9Ti (mod.0C0Si2Mn9Ni18.9Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHG-321
Mua hàng
HOT

Que hàn Tig inox JQ.H0Cr20Ni10Nb Tianjin#2 167

0 ₫

ER347TIG YB/T 5092 H08Cr20Ni10Nb JQ.H0Cr20Ni10Nb (mod.0.1C1Si3Mn11Ni21Cr0.8Mo0V0W1Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHG-347
Mua hàng
HOT

Que hàn Tig inox JQ.H0Cr19Ni9 Tianjin#2 165

0 ₫

ER304TIG JQ.H0Cr19Ni9 (mod.0.1C1Si2Mn9Ni19.4Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn Tig inox JQ.H0Cr19Ni14Mo3 Tianjin#2 164

0 ₫

ER317TIG YB/T 5092 H08Cr19Ni14Mo3 JQ.H0Cr19Ni14Mo3 (mod.0.1C1Si3Mn14Ni21Cr4Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn Tig inox JQ.H0Cr19Ni12Mo2 Tianjin#2 162

0 ₫

ER316TIG YB/T 5092 H08Cr19Ni12Mo2Si JQ.H0Cr19Ni12Mo2 (mod.0.1C1Si3Mn14Ni20Cr3Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHG-316
Mua hàng
HOT

Que hàn Tig inox JQ.H00Cr24Ni13 Tianjin#2 147

0 ₫

ER309LTIG YB/T 5092 H03Cr24Ni13Si JQ.H00Cr24Ni13 (mod.0C1Si3Mn14Ni25Cr0.8Mo0V0W0Nb(Cb)0.8CuRemFe0Al) CHG-309L
Mua hàng

Que hàn tig ERNiFeCr-2AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNiFeCr-2TIG KW-T718
Mua hàng

Que hàn tig ERNiCu7AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCu7TIG KW-T60
Mua hàng

Que hàn tig ERNiCrMo-4AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrMo-4TIG KW-T276
Mua hàng

Que hàn tig ERNiCrMo-3AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrMo-3TIG KW-T625
Mua hàng

Que hàn tig ERNiCrFe-7AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrFe-7TIG KW-T690A
Mua hàng

Que hàn tig ERNiCrCoMo-1AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrCoMo-1TIG KW-T617
Mua hàng

Que hàn tig ERNiCr-3AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCr-3TIG KW-T82
Mua hàng

Que hàn tig ERNi-1AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNi-1TIG KW-T61
Mua hàng

Que hàn tig ER70S-6AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.18 ER70S-6TIG T-50 TGC-50S TG-S51T
Mua hàng

Que hàn tig ER70S-3AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.18 ER70S-3TIG T-53 TGC-50C TG-S70S3
Mua hàng

Que hàn tig ER70S-2AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.18 ER70S-2TIG T-70S2 TGC-50B TG-S70S2
Mua hàng

Que hàn tig ER90S-GAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-GTIG T-90 TGC-90G TG-S12CRS
Mua hàng

Que hàn tig ER90S-B9AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-B9TIG T-90SB9 TGC-90B9 TG-S90B91
Mua hàng

Que hàn tig ER90S-B3AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-B3TIG T-90SB3 TGC-90B3 TG-S90B3
Mua hàng

Que hàn tig ER80S-Ni2AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-Ni2TIG T-80SNi2
Mua hàng

Que hàn tig ER80S-Ni1AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-Ni1TIG T-80SNi1 TGC-80Ni1
Mua hàng

Que hàn tig ER80S-GAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-GTIG TG-S1CM
Mua hàng

Que hàn tig ER80S-D2AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-D2TIG T-80D2 TGC-80D2
Mua hàng

Que hàn tig ER80S-B2AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-B2TIG T-80SB2 TGC-80B2 TG-S80B2
Mua hàng

Que hàn tig ER70S-A1AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER70S-A1TIG TG-S70SA1
Mua hàng

Que hàn tig ER120S-GAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER120S-GTIG T-120
Mua hàng

Que hàn tig ER110S-GAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER110S-GTIG TG-S80AM
Mua hàng

Que hàn tig ER430AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER430TIG T-430 TGC-430
Mua hàng

Que hàn tig ER410AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER410TIG T-410 TGC-410 TG-S410
Mua hàng

Que hàn tig ER347AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER347TIG T-347 TGC-347 TG-S347
Mua hàng

Que hàn tig ER317LAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER317LTIG T-317L TGC-317L TG-S317L
Mua hàng

Que hàn tig ER317AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER317TIG TGC-317
Mua hàng

Que hàn tig ER316LSiAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER316LSiTIG T-316LSi
Mua hàng

Que hàn tig ER316LAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER316LTIG T-316L TGC-316L TG-S316L
Mua hàng

Que hàn tig ER316AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER316TIG T-316 TGC-316 TG-S316
Mua hàng

Que hàn tig ER310AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER310TIG T-310 TGC-310 TG-S310
Mua hàng

Que hàn tig ER309LSiAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER309LSiTIG T-309LSi
Mua hàng