AWS A5.1

HOT

Que hàn thép các bon J507H Tianjin#2 109

0 ₫

E7015-1 GB/T 5117 E5015-1 J507H (mod.0.1C1Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn thép các bon J507FeXG Tianjin#2 108

0 ₫

E7048 GB/T 5117 E5048 J507FeXG (mod.0.1C1Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn thép các bon J507; J48.57; J507R; J507X Tianjin#2 104

0 ₫

E7015 GB/T 5117 E5015 J507; J48.57; J507R; J507X (mod.0.2C1Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHE507; CHE507T
Mua hàng
HOT

Que hàn thép các bon J506H Tianjin#2 99

0 ₫

E7016-1 GB/T 5117 E5016-1 J506H (mod.0.2C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn thép các bon J506Fe16; J506Fe18 Tianjin#2 98

0 ₫

E7028 GB/T 5117 E5028 J506Fe16; J506Fe18 (mod.0.1C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHE506Fe15
Mua hàng
HOT

Que hàn thép các bon J506Fe-1 Tianjin#2 97

0 ₫

E7018-1 GB/T 5117 E5018-1 J506Fe-1 (mod.0.1C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHE508-1
Mua hàng
HOT

Que hàn thép các bon J506Fe Tianjin#2 96

0 ₫

E7018 GB/T 5117 E5018 J506Fe (mod.0.1C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHE508
Mua hàng
HOT

Que hàn thép các bon J506; J506R; J506D Tianjin#2 95

0 ₫

E7016 GB/T 5117 E5016 J506; J506R; J506D (mod.0.1C1Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHE506
Mua hàng
HOT

Que hàn thép các bon J503 Tianjin#2 94

0 ₫

E5001 GB/T 5117 E5001 J503 (mod.0.1C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0.3W0Nb(Cb)0.5CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn thép các bon J501Fe15; J501Fe18 Tianjin#2 91

0 ₫

E7024 GB/T 5117 E5024 J501Fe15; J501Fe18 (mod.0.1C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn thép các bon J501Fe Tianjin#2 90

0 ₫

E7014 GB/T 5117 E5014 J501Fe (mod.0.1C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHE501Fe
Mua hàng
HOT

Que hàn thép các bon J427; J48.47; J427D; J427Ni Tianjin#2 88

0 ₫

E4315 GB/T 5117 E4315 J427; J48.47; J427D; J427Ni (mod.0.1C1Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHE427SH; CHE427SHA; CHE427T; CHE427CrCuSb; CHE427CrCu; CHE427
Mua hàng