AWS A5.5

Que hàn EN-ISO-3580:E-CrMoWV-12-B-4-2-H5 AWS#2

0 ₫

EN-ISO-3580:E-CrMoWV-12-B-4-2-H5 MH ENISO3580ECrMoWV12B42H5
Mua hàng

Que hàn E9045-P2H4R/EN ISO 18275 E 55 5 Z2Ni B 45 AWS#2

0 ₫

E9045-P2H4R/EN ISO 18275 E 55 5 Z2Ni B 45 MH E9045P2H4RENISO18275E555Z2NiB45
Mua hàng

Que hàn E9045-P2H4R AWS#2

0 ₫

E9045-P2H4R MH E9045P2H4R
Mua hàng

Que hàn E9018-M/EN 757 - E50 4 B 4 2 41 AWS#2

0 ₫

E9018-M/EN 757 - E50 4 B 4 2 41 MH E9018MEN757E504B4241
Mua hàng

Que hàn E9018-D1(mod.) AWS#2

0 ₫

E9018-D1(mod.) MH E9018D1(mod.)
Mua hàng