HOT

Dây hàn đắp JQ.YD407CrNiWCo; JQ.YD507; JQ.YDM227 Tianjin#2 223

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-600 JQ.YD407CrNiWCo; JQ.YD507; JQ.YDM227 (mod.0.4C1Si1Mn1Ni7.8Cr2.4Mo0V2.2W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn đắp JQ.YD212-1 Tianjin#2 222

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-3B-C-500 JQ.YD212-1 (mod.0.2C2Si0Mn0Ni5.3Cr0.6Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn đắp JQ.YD172-1 Tianjin#2 221

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-2A-C-450 JQ.YD172-1 (mod.0.2C1Si2Mn0Ni2.7Cr0.6Mo0.3V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn đắp JQ.YD132-1 Tianjin#2 220

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-2A-C-350 JQ.YD132-1 (mod.0.1C0Si1Mn0Ni1.9Cr0.5Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-MS-3-Cr-Mo EN-ISO-A#0 845

0 ₫

S-A-MS-3-Cr-Mo EN-ISO-14174/EN 760:S-A-MS-3-Cr-Mo (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-MS-3-C-Cr-Mo EN-ISO-A#0 844

0 ₫

S-A-MS-3-C-Cr-Mo EN-ISO-14174/EN 760:S-A-MS-3-C-Cr-Mo (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-GS-3-Ni4-Mo1-DC EN-ISO-A#0 843

0 ₫

S-A-GS-3-Ni4-Mo1-DC EN-ISO-14174/EN 760:S-A-GS-3-Ni4-Mo1-DC (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-FB-3-Ni-Mo EN-ISO-A#0 842

0 ₫

S-A-FB-3-Ni-Mo EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-3-Ni-Mo (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-FB-3-Mo EN-ISO-A#0 841

0 ₫

S-A-FB-3-Mo EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-3-Mo (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-FB-3-Cr-Mn EN-ISO-A#0 840

0 ₫

S-A-FB-3-Cr-Mn EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-3-Cr-Mn (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-FB-3 EN-ISO-A#0 839

0 ₫

S-A-FB-3 EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-3 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-CS-3-Ni-Mo-Nb-V EN-ISO-A#0 808

0 ₫

S-A-CS-3-Ni-Mo-Nb-V EN-ISO-14174/EN 760:S-A-CS-3-Ni-Mo-Nb-V (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng