Dây hàn & thuốc hàn

Dây hàn tự động H08Mn2R AT353

0 ₫

H08Mn2R H08Mn2R JQ.H08Mn2R, JQ.CJQ-1/SJ101Q
Mua hàng

Dây hàn tự động H08Mn2E AT352

0 ₫

H08Mn2E H08Mn2E JQ.H08Mn2E/SJ101Q
Mua hàng

Dây hàn tự động GB H15A AT204

0 ₫

GB H15A EL08/H15A JQ.H15A/SJ301
Mua hàng

Dây hàn tự động GB H10MnSiA AT202

0 ₫

GB H10MnSiA EM13K/H10MnSiA JQ.H10MnSiA/SJ101
Mua hàng

Dây hàn tự động GB H10MnSi AT201

0 ₫

GB H10MnSi EM13K JQ.H10MnSi/SJ101 Lincolnweld® L-50®/Lincolnweld® 760®, 761®, 780®, 781®, 860®, 865™,880M®, 882™, 888™, 8500™, 960®, 980™, P223™
Mua hàng

Dây hàn tự động GB H08MnA AT198

0 ₫

GB H08MnA EL12 JQ.H08MnA/SJ101 Lincolnweld® L-60™/Lincolnweld® 760®, 761®, 780®, 781™, 860®, 882™
Mua hàng

Dây hàn tự động GB H08Mn2SiA AT197

0 ₫

GB H08Mn2SiA H08Mn2SiA JQ.H08Mn2SiA/SJ101
Mua hàng

Dây hàn tự động GB H08A AT193

0 ₫

GB H08A EL08 JQ.H08A/JQ.H08E/SJ301
Mua hàng

Thuốc hàn tự động SWX 160/SWX 120, SWX 150, HN-590 Sub-Arc Flux,...

0 ₫

EN-ISO-14174 S-A-FB-1-55-AC-H5 SWX 160/SWX 120, SWX 150, HN-590 Sub-Arc Flux, SubCOR™ 100F3-S, SubCOR™ 120-S, SubCOR™ SL 742, SubCOR™ SL 745, SDX S3Ni1Mo-EF3
Mua hàng

Thuốc hàn tự động SWX 150/SWX 120, HA-495 Sub-Arc Flux, HN-590 Sub-Arc...

0 ₫

EN-ISO-14174 S-A-FB-1-55-AC-H4 SWX 150/SWX 120, HA-495 Sub-Arc Flux, HN-590 Sub-Arc Flux, SubCOR™ EM12K-S, SubCOR™ EM13K-S, SubCOR™ EM13K-S MOD, SubCOR™ 92-S, SWX 160, SubCOR™ 100F3-S, SubCOR™ 120-S, SubCOR™ N1-S, SubCOR™ SL 731, SubCOR™ SL 742, SubCOR™ SL 745, SDX EM13K, SDX S2Si-EM12K, SDX S3Si-EH12K, SDX S3Ni1Mo-EF3
Mua hàng

Thuốc hàn tự động SWX 120/SWX 150, HA-495 Sub-Arc Flux, HN-590 Sub-Arc...

0 ₫

EN-ISO-14174 S-A-AB-1-57-AC-H5 SWX 120/SWX 150, HA-495 Sub-Arc Flux, HN-590 Sub-Arc Flux, SubCOR™ EM12K-S, SubCOR™ EM13K-S, SubCOR™ EM13K-S MOD, SubCOR™ 92-S, SWX 160, SubCOR™ 100F3-S, SubCOR™ N1-S, SubCOR™ SL 731, SDX EM13K, SDX S2Si-EM12K, SDX S3Si-EH12K, SDX S3Ni1Mo-EF3
Mua hàng

Dây hàn thuốc hàn tự động SubCOR™ SL 745/SWX 150 Flux Hobart#2 154

0 ₫

EN ISO 26304-A: S 89 4 FB T3Ni2.5Cr1Mo EN ISO 26304-A: S 89 4 FB T3Ni2.5Cr1Mo SubCOR™ SL 745/SWX 150 Flux
Mua hàng

Dây hàn tự động SubCOR™ SL 742 Hobart#2 153

0 ₫

ECF5 26304-A: S 69 6 FB T3Ni2,5CrMo SubCOR™ SL 742
Mua hàng

Dây hàn tự động SubCOR™ SL 731 Hobart#2 152

0 ₫

EC-G EN ISO 24598-A:S ZCrMoV2 SubCOR™ SL 731
Mua hàng

Dây hàn tự động SubCOR™ EM12K-S; SubCOR™ EM13K-S; SubCOR™ EM13K-S...

0 ₫

EC1 SubCOR™ EM12K-S; SubCOR™ EM13K-S; SubCOR™ EM13K-S MOD
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc FES 80-ES-G-EW AWS#1

0 ₫

FES 80-ES-G-EW (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc FES 70-ES-G-EW AWS#1

0 ₫

FES 70-ES-G-EW (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI TF-600/TES-60G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI TF-600/TES-50G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI FES 80-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI FES 70-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TF-600/TES-60G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TF-600/TES-50G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn FES 80-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn FES 70-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn S-777MXH AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)2-EH14
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S4
Mua hàng

Dây hàn H-14xS-777MXH AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)2-EH14
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S4
Mua hàng

Dây hàn tự động M-12KxS-717 AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)6-EM12K
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S2Si
Mua hàng

Thuốc hàn S-717 × M-12K AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)6-EM12K
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S2Si
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.71 AWS#1

0 ₫

AWS A5.17; F7A4-EM12K; AWS A5.17; F7A2-EM14K; AWS A5.23; F8A4-ENi1K-Ni12K

Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)6EH14AWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)6EH14 EF-200V×KD-50 CA-506S x UC-36 Superflux600xH-14
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)5EM12KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)5EM12K CA-525 x UC-12K
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)4EL8AWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)4EL8 EF-200×KD-40(41) CA-514 x UC-43
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)2EM13KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)2EM13K EF-100S×KD-43
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)2EM12KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)2EM12K EF-100S×KD-42 CA-522 x UC-12K
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)2EL8AWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)2EL8 CA-512 x UC-43
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F8A(P)0EA3AWS#0

0 ₫

AWS A5.23 F8A(P)0EA3 EF-100H×KD-60
Mua hàng