Dây hàn & thuốc hàn

Dây hàn tự động US-709S / PF-N4 A2#24470 Manufacturer's Specification*

0 ₫

US-709S / PF-N4 AWS A5.23 Manufacturer's Specification* 1.6 - 2.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-709S / PF-N3 A2#24471 Manufacturer's Specification*

0 ₫

US-709S / PF-N3 AWS A5.23 Manufacturer's Specification* 1.6 - 2.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-80LT(X2) / PF-H80AK A2#2976 5YQ690

0 ₫

US-80LT(X2) / PF-H80AK AWS A5.23 5YQ690 3.2 - 4.8 mm H5
Mua hàng

Dây hàn tự động US-80LT / PF-H80AS A2#21023 4YQ690*

0 ₫

US-80LT / PF-H80AS AWS A5.23 4YQ690* 2.4 - 4.8 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-80LT / PF-H80AK A2#2974 5YQ690

0 ₫

US-80LT / PF-H80AK AWS A5.23 5YQ690 3.2 - 4.8 mm H5
Mua hàng

Dây hàn tự động US-80LT / PF-H80AK A2#2961 5YQ690

0 ₫

US-80LT / PF-H80AK AWS A5.23 5YQ690 3.2 - 4.8 mm H5
Mua hàng

Dây hàn tự động US-80LT (X2) / PF-H80AK A2#2960 5YQ690

0 ₫

US-80LT (X2) / PF-H80AK AWS A5.23 5YQ690 3.2 - 4.8 mm H5
Mua hàng

Dây hàn tự động US-511 / G-80 A2#23603 F7PZ-EG-B2

0 ₫

US-511 / G-80 AWS A5.23 F7PZ-EG-B2 4.0 - 4.8 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-49 / MF-38 A2#2942 3Y

0 ₫

US-49 / MF-38 AWS A5.23 3Y 2.4 - 6.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-49 / G-80 A2#24472 Manufacturer's Guarantee*

0 ₫

US-49 / G-80 AWS A5.23 Manufacturer's Guarantee* 4.0 - 6.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-43(X3) / PF-I50 / PF-I50R A2#21027 2Y

0 ₫

US-43(X3) / PF-I50 / PF-I50R AWS A5.23 2Y 4.0 - 6.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-43(X2) / PF-I52 / RR-2 / FA-B1 A2#2941 2Y

0 ₫

US-43(X2) / PF-I52 / RR-2 / FA-B1 AWS A5.23 2Y 2.4 - 7.9 mm H16
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc FES 80-ES-G-EW AWS#1

0 ₫

FES 80-ES-G-EW (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc FES 70-ES-G-EW AWS#1

0 ₫

FES 70-ES-G-EW (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI TF-600/TES-60G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI TF-600/TES-50G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI FES 80-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI FES 70-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TF-600/TES-60G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TF-600/TES-50G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn FES 80-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn FES 70-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn S-777MXH AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)2-EH14
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S4
Mua hàng

Dây hàn H-14xS-777MXH AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)2-EH14
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S4
Mua hàng

Dây hàn tự động M-12KxS-717 AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)6-EM12K
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S2Si
Mua hàng

Thuốc hàn S-717 × M-12K AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)6-EM12K
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S2Si
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.71 AWS#1

0 ₫

AWS A5.17; F7A4-EM12K; AWS A5.17; F7A2-EM14K; AWS A5.23; F8A4-ENi1K-Ni12K

Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)6EH14AWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)6EH14 EF-200V×KD-50 CA-506S x UC-36 Superflux600xH-14
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)5EM12KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)5EM12K CA-525 x UC-12K
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)4EL8AWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)4EL8 EF-200×KD-40(41) CA-514 x UC-43
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)2EM13KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)2EM13K EF-100S×KD-43
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)2EM12KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)2EM12K EF-100S×KD-42 CA-522 x UC-12K
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)2EL8AWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)2EL8 CA-512 x UC-43
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F8A(P)0EA3AWS#0

0 ₫

AWS A5.23 F8A(P)0EA3 EF-100H×KD-60
Mua hàng