Dây hàn & thuốc hàn

Dây hàn tự động Thermanit MTS 616 / Marathon 543; Thermanit MTS 911 /...

0 ₫

EG-[EB9(mod.)] Thermanit MTS 616 / Marathon 543; Thermanit MTS 911 / Marathon 543 EN ISO 24598-A:S S Z CrMoWVNb9 0,5 1,5
Mua hàng

Dây hàn tự động Thermanit MTS 4 Si Thermanit#2 89

0 ₫

EG-[ER90S-B9(mod.)] Thermanit MTS 4 Si EN ISO 21952-A:G CrMoWV12Si
Mua hàng

Dây hàn thuốc hàn tự động Thermanit MTS 4 / Marathon 543 Thermanit#2...

0 ₫

F9AZ-EG-G Thermanit MTS 4 / Marathon 543 EN ISO 24598-A:S S CrMoWV12 FB
Mua hàng

Dây hàn tự động Thermanit MTS 3 LNi / Marathon 543; BÖHLER P 92-UP - BB...

0 ₫

EB91 Thermanit MTS 3 LNi / Marathon 543; BÖHLER P 92-UP - BB 910 EN ISO 24598-A:S S CrMo91
Mua hàng

Dây hàn tự động Thermanit MTS 3 / Marathon 543; BÖHLER C 9 MVW-UP / BB...

0 ₫

EB9 Thermanit MTS 3 / Marathon 543; BÖHLER C 9 MVW-UP / BB 910 EN ISO 24598-A:S S CrMo91
Mua hàng

Thuốc hàn tự động UTP UP FX 602 UTP#2 326

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-1-65-DC-H5 UTP UP FX 602; UV 420 TTR-C H4 Non- and low-alloyed steels
Mua hàng

Thuốc hàn tự động RECORD SO UTP#2 41

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-1-57 RECORD SO Non- and low-alloyed steels
Mua hàng

Thuốc hàn tự động RECORD RT 146 UTP#2 30

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-AB-1 RECORD RT 146; RECORD S46T Non- and low-alloyed steels
Mua hàng

Thuốc hàn tự động RECORD CuNi30TW UTP#2 5

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-AB-4 RECORD CuNi30TW Non- and low-alloyed steels
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc FES 80-ES-G-EW AWS#1

0 ₫

FES 80-ES-G-EW (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc FES 70-ES-G-EW AWS#1

0 ₫

FES 70-ES-G-EW (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI TF-600/TES-60G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI TF-600/TES-50G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI FES 80-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI FES 70-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TF-600/TES-60G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TF-600/TES-50G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn FES 80-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn FES 70-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn S-777MXH AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)2-EH14
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S4
Mua hàng

Dây hàn H-14xS-777MXH AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)2-EH14
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S4
Mua hàng

Dây hàn tự động M-12KxS-717 AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)6-EM12K
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S2Si
Mua hàng

Thuốc hàn S-717 × M-12K AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)6-EM12K
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S2Si
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.71 AWS#1

0 ₫

AWS A5.17; F7A4-EM12K; AWS A5.17; F7A2-EM14K; AWS A5.23; F8A4-ENi1K-Ni12K

Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)6EH14AWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)6EH14 EF-200V×KD-50 CA-506S x UC-36 Superflux600xH-14
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)5EM12KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)5EM12K CA-525 x UC-12K
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)4EL8AWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)4EL8 EF-200×KD-40(41) CA-514 x UC-43
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)2EM13KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)2EM13K EF-100S×KD-43
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)2EM12KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)2EM12K EF-100S×KD-42 CA-522 x UC-12K
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)2EL8AWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)2EL8 CA-512 x UC-43
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F8A(P)0EA3AWS#0

0 ₫

AWS A5.23 F8A(P)0EA3 EF-100H×KD-60
Mua hàng