Dây hàn & thuốc hàn

Dây hàn/thuốc hàn YL H10Mn2 / SJ101(Shanghai Haowang Weld Flux Co.,LTD)...

0 ₫

YL H10Mn2 / SJ101(Shanghai Haowang Weld Flux Co.,LTD) AWS A5.17 H16
Mua hàng

Dây hàn/thuốc hàn TGM-51(x3)/TGF-55E(front flux)/TGF-B(backing flux)...

0 ₫

TGM-51(x3)/TGF-55E(front flux)/TGF-B(backing flux) AWS A5.17 H16
Mua hàng

Dây hàn/thuốc hàn MCJH10Mn2 / SJ101 (Jinzhou Swan Welding Consumable Co.,...

0 ₫

MCJH10Mn2 / SJ101 (Jinzhou Swan Welding Consumable Co., Ltd.) AWS A5.17 H16
Mua hàng

Dây hàn/thuốc hàn MCJH08A / HJ431 (Luoyang Peony Welding Material Group...

0 ₫

MCJH08A / HJ431 (Luoyang Peony Welding Material Group Co., Ltd) AWS A5.17 H16
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc FES 80-ES-G-EW AWS#1

0 ₫

FES 80-ES-G-EW (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc FES 70-ES-G-EW AWS#1

0 ₫

FES 70-ES-G-EW (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI TF-600/TES-60G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI TF-600/TES-50G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI FES 80-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TIENTAI FES 70-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TF-600/TES-60G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn TF-600/TES-50G TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn FES 80-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 80-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-60G
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn FES 70-ES-G-EW TIENTAI#0

0 ₫

AWS A5.25 FES 70-ES-G-EW 14171 TF-600/TES-50G
Mua hàng
HOT

Thuốc hàn S-777MXH AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)2-EH14
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S4
Mua hàng

Dây hàn H-14xS-777MXH AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)2-EH14
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S4
Mua hàng

Dây hàn tự động M-12KxS-717 AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)6-EM12K
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S2Si
Mua hàng

Thuốc hàn S-717 × M-12K AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)6-EM12K
 • JIS : Z3183 S502-H
 • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S2Si
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.71 AWS#1

0 ₫

AWS A5.17; F7A4-EM12K; AWS A5.17; F7A2-EM14K; AWS A5.23; F8A4-ENi1K-Ni12K

Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)6EH14AWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)6EH14 EF-200V×KD-50 CA-506S x UC-36 Superflux600xH-14
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)5EM12KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)5EM12K CA-525 x UC-12K
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)4EL8AWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)4EL8 EF-200×KD-40(41) CA-514 x UC-43
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)2EM13KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)2EM13K EF-100S×KD-43
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)2EM12KAWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)2EM12K EF-100S×KD-42 CA-522 x UC-12K
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F7A(P)2EL8AWS#0

0 ₫

AWS A5.17 F7A(P)2EL8 CA-512 x UC-43
Mua hàng

Thuốc hàn dây hàn F8A(P)0EA3AWS#0

0 ₫

AWS A5.23 F8A(P)0EA3 EF-100H×KD-60
Mua hàng