Dây hàn/thuốc hàn YL H10Mn2 / SJ101(Shanghai Haowang Weld Flux Co.,LTD)...

0 ₫

YL H10Mn2 / SJ101(Shanghai Haowang Weld Flux Co.,LTD) AWS A5.17 H16
Mua hàng

Dây hàn/thuốc hàn TGM-51(x3)/TGF-55E(front flux)/TGF-B(backing flux)...

0 ₫

TGM-51(x3)/TGF-55E(front flux)/TGF-B(backing flux) AWS A5.17 H16
Mua hàng

Dây hàn/thuốc hàn MCJH10Mn2 / SJ101 (Jinzhou Swan Welding Consumable Co.,...

0 ₫

MCJH10Mn2 / SJ101 (Jinzhou Swan Welding Consumable Co., Ltd.) AWS A5.17 H16
Mua hàng

Dây hàn/thuốc hàn MCJH08A / HJ431 (Luoyang Peony Welding Material Group...

0 ₫

MCJH08A / HJ431 (Luoyang Peony Welding Material Group Co., Ltd) AWS A5.17 H16
Mua hàng