Dây hàn lõi thuốc K-NGS A2#23340 E71T-GS

0 ₫

K-NGS AWS A5.20 E71T-GS [All V-Down] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc KX-200H A2#23339 E70T-1C/9C

0 ₫

KX-200H AWS A5.20 E70T-1C/9C [1G, 2G] 1.2 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc KX-200 A2#23338 E70T-1C

0 ₫

KX-200 AWS A5.20 E70T-1C [All] 1.2 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc K-71TSR A2#23337 E71T-12J

0 ₫

K-71TSR AWS A5.20 E71T-12J [All V-Down] 1.2 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc KX-200H (Tandem) A2#23333 E70T-1C

0 ₫

KX-200H (Tandem) AWS A5.20 E70T-1C [1G] 1.2 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc KX-200H A2#23334 E70T-1C

0 ₫

KX-200H AWS A5.20 E70T-1C [1G, 2G] 1.2 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc KX-200 (Tandem) A2#23335 E70T1-1C

0 ₫

KX-200 (Tandem) AWS A5.20 E70T1-1C [All V-Down, 1G] 1.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc K-71TSRM A2#23336 E71T-12MJ-H8

0 ₫

K-71TSRM AWS A5.20 E71T-12MJ-H8 [All] 1.2 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc K-71TSR_x000D_ A2#23332 E71T-12J*

0 ₫

K-71TSR_x000D_ AWS A5.20 E71T-12J* [All, All V-Down] 1.2 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc K-71TLF A2#23330 E71T-1M

0 ₫

K-71TLF AWS A5.20 E71T-1M [All, All V-Down] 1.2 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc K-71T_x000D_ A2#23331 E71T-1C

0 ₫

K-71T_x000D_ AWS A5.20 E71T-1C [All, All V-Down] 1.2 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc K-70ST_x000D_ A2#23329 E71T-1C H8

0 ₫

K-70ST_x000D_ AWS A5.20 E71T-1C H8 [1G] 1.2 - 1.6 mm H16
Mua hàng