Dây hàn lõi thuốc MEGAFIL® 731B Hobart#2 137

0 ₫

E70T-5M J H4 17632-A: – T 46 6 B M 3 H5 / T 42 4 B C 3 H5 MEGAFIL® 731B
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc MEGAFIL® 713R Hobart#2 136

0 ₫

E71T-1MJ H4/-1C H4/-9MJ H4/-9C H4/-12MJ H4/-12C H4 17632-A: – T 46 4 P M 1 H5 / T 46 2 P C 1 H5 MEGAFIL® 713R
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc Fabshield® 4 Hobart#2 83

0 ₫

E70T-4 EN-ISO-17632-A:T42-Z-Y-N-4 Fabshield® 4
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc Fabshield® 21B Hobart#2 80

0 ₫

E71T-11 EN-ISO-17632-A:T42-Z-Y-N-1 Fabshield® 21B
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc FabCO® XL-550 Hobart#2 67

0 ₫

E71T-1CJ/-9CJ/-12CJ H4 17632-A: T42 4 P C1 2 H5 FabCO® XL-550
Mua hàng