Dây hàn lõi thuốc inox FabCO® 410NiMoT1 Hobart#2 34

0 ₫

E410NiMoT1-4/-1(H4) EN ISO 17633-A:T 13 4 P M21/C1 1 (H5) FabCO® 410NiMoT1
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc inox FabCO® 316LT1 Hobart#2 33

0 ₫

E316LT1-1/4 EN-ISO-17633-A:T-19-12-3-L-P-C(M)-1 FabCO® 316LT1 Oxford Alloy 316LT1-1/4
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc inox FabCO® 309LT1 Hobart#2 32

0 ₫

E309LT1-1/4 EN-ISO-17633-A:T-23-12-L-P-C(M)-1 FabCO® 309LT1 Oxford Alloy 309LT1-1/4
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc inox FabCO® 308LT1 Hobart#2 31

0 ₫

E308LT1-1/4 EN-ISO-17633-A:T-19-9-L-P-C(M)-1 FabCO® 308LT1 Oxford Alloy 308LT1-1/4
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc inox Oxford Alloy 317LT1-1/4 OX#068

0 ₫

E317LT1-1/4 TS-317L-F-C1[M21]-1 Oxford Alloy 317LT1-1/4
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc inox Oxford Alloy 317LT0-1/4 OX#067

0 ₫

E317LT0-1/4 TS-317L-F-C1[M21]-0 Oxford Alloy 317LT0-1/4
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc inox Oxford Alloy 316LT1-1/4 OX#063

0 ₫

E316LT1-1/4 EN-ISO-17633-A:T-19-12-3-L-P-C(M)-1 Oxford Alloy 316LT1-1/4
Mua hàng