Dây hàn Yawata YM-70S A5#21943 3Y

Dây hàn Yawata YM-70S A5#21943 3Y

  • Yawata YM-70S A5#21943 3Y
  • AWS
Yawata YM-70S AWS A5.18 3Y [All V-Down] 0.8 - 1.6 mm H16