AWS A5.14

Dây hàn UTP A 80 Ni A5#23226 ERNi-1

0 ₫

UTP A 80 Ni AWS A5.14 ERNi-1 [All] 0.8 - 4.0 mm H16
Mua hàng

Dây hàn UTP A 80 M A5#23225 ERNiCu-7

0 ₫

UTP A 80 M AWS A5.14 ERNiCu-7 [All] 0.8 - 4.0 mm H16
Mua hàng

Dây hàn UTP A 6222 Mo-3 A5#23227 ERNiCrMo-3

0 ₫

UTP A 6222 Mo-3 AWS A5.14 ERNiCrMo-3 [All] 1.0 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn UTP A 6222 Mo A5#23224 ERNiCrMo-3

0 ₫

UTP A 6222 Mo AWS A5.14 ERNiCrMo-3 [All] 1.0 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn UTP A 068 HH A5#23223 ERNiCr-3

0 ₫

UTP A 068 HH AWS A5.14 ERNiCr-3 [All] 0.8 - 4.0 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động Thermanit NiMo C 276 / Marathon 104 A5#23222 ERNiMoCr4

0 ₫

Thermanit NiMo C 276 / Marathon 104 AWS A5.14 ERNiMoCr4 1.6 - 2.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM C-276 A5#23215 ERNiCrMo-4

0 ₫

VDM @ FM C-276 AWS A5.14 ERNiCrMo-4 [All, 2F] 1.0 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM 82 A5#23221 ERNiCr-3

0 ₫

VDM @ FM 82 AWS A5.14 ERNiCr-3 [1G, 2F, 3G] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM 82 A5#23220 ERNiCr-3

0 ₫

VDM @ FM 82 AWS A5.14 ERNiCr-3 [All, 2F] 1.0 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM 625 A5#23219 ERNiCrMo-3

0 ₫

VDM @ FM 625 AWS A5.14 ERNiCrMo-3 [1G, 2F, 3G] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM 625 A5#23218 ERNiCrMo-3

0 ₫

VDM @ FM 625 AWS A5.14 ERNiCrMo-3 [1G, 2G, 2F, 3G] 0.8 - 4.0 mm H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM 61 A5#23214 ERNi-1

0 ₫

VDM @ FM 61 AWS A5.14 ERNi-1 [1G, 2G, 3G] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng