AWS A5.15

Que hàn ОЗЖН-1SPETSELECTRODE#2

0 ₫

ОЗЖН-1 ENiFe-CI DIN-1071-NIFE-1
Mua hàng

Que hàn OZCH-3(ОЗЧ-3)SPETSELECTRODE#2

0 ₫

OZCH-3(ОЗЧ-3) ENi-CI DIN 8573:ENi - BG 12
Mua hàng

Que hàn CT-36(ЦТ-36)SPETSELECTRODE#2

0 ₫

CT-36(ЦТ-36) E60Ni8Mn7Mo GOST 9467-75 E-08N60G7M7T (ГОСТ 9467-75 Э-08Н60Г7М7Т)
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-1071:S-C-NiFe-2 AWS#2

0 ₫

EN-ISO-1071:S-C-NiFe-2 MH ENISO1071SCNiFe2
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-1071:SC-NiFe-1 AWS#2

0 ₫

EN-ISO-1071:SC-NiFe-1 MH ENISO1071SCNiFe1
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-1071:EZ-FeC-GF AWS#2

0 ₫

EN-ISO-1071:EZ-FeC-GF MH ENISO1071EZFeCGF
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-1071:E-C-Z-Fe-2 AWS#2

0 ₫

EN-ISO-1071:E-C-Z-Fe-2 MH ENISO1071ECZFe2
Mua hàng