Que hàn đắp Hardalloy® 140 Hobart#2 96

0 ₫

DIN-8555-E10-UM-60-30Cr EN-14700-E-Z-Fe14 Hardalloy® 140
Mua hàng

Que hàn đắp Hardalloy 148 Hobart#2 95

0 ₫

EN-14700-E-Fe7 EN-14700:E-Fe7 Hardalloy 148
Mua hàng

Que hàn đắp Hardalloy 32 Hobart#2 93

0 ₫

JIS-Z-3251-DF2A-250-R Z3251 DF2A-250-R Hardalloy 32
Mua hàng

Que hàn đắp GB/T 984 EDZCr-D-15 AT350

0 ₫

GB/T 984 EDZCr-D-15 DIN-8555-E10-UM-60-30Cr/EDZCr-D-15 D687
Mua hàng

Que hàn đắp GB/T 984 EDZCr-C-15 AT349

0 ₫

GB/T 984 EDZCr-C-15 DIN-8555-E10-UM-60-30Cr/EDZCr-C-15 D667
Mua hàng

Que hàn đắp GB/T 984 EDW-A-15 AT347

0 ₫

GB/T 984 EDW-A-15 JIS-Z-3251-DFWA-730-S/EDW-A-15 CHR707 D707
Mua hàng

Que hàn đắp GB/T 984 EDRCrMoWV-A3-15 AT346

0 ₫

GB/T 984 EDRCrMoWV-A3-15 JIS-Z-3251-DF5A-710-B D317
Mua hàng

Que hàn đắp GB/T 984 EDRCrMoWV-A1-15 AT345

0 ₫

GB/T 984 EDRCrMoWV-A1-15 JIS-Z-3251-DF2B-710-B/EDRCrMoWV-A1-15 D327
Mua hàng

Que hàn đắp GB/T 984 EDRCrMnMo-15 AT344

0 ₫

GB/T 984 EDRCrMnMo-15 JIS-Z-3251-DF2B-510-B/EDRCrMnMo-15 D397
Mua hàng

Que hàn đắp GB/T 984 EDRCrMnMo-15 AT343

0 ₫

GB/T 984 EDRCrMnMo-15 JIS-Z-3251-DF2A-370-B/EDRCrMnMo-15 CHR112; CHR397 D397
Mua hàng