Dây hàn

Dây hàn SuperGlaze 5556 A1#23077 ER5556

0 ₫

SuperGlaze 5556 AWS A5.10 ER5556 [All] 0.9 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn SuperGlaze 5356 A1#23076 ER5356

0 ₫

SuperGlaze 5356 AWS A5.10 ER5356 [All] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn SuperGlaze 5356 A1#23072 R5356

0 ₫

SuperGlaze 5356 AWS A5.10 R5356 [All] 1.6 - 4.8 mm H16
Mua hàng

Dây hàn SuperGlaze 5183 A1#23074 R5183

0 ₫

SuperGlaze 5183 AWS A5.10 R5183 [All] 1.6 - 4.0 mm H16
Mua hàng

Dây hàn SuperGlaze 5183 A1#23073 ER5183

0 ₫

SuperGlaze 5183 AWS A5.10 ER5183 [All] 0.9 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn SuperGlaze 5183 A1#23071 ER5183

0 ₫

SuperGlaze 5183 AWS A5.10 ER5183 [All] 0.9 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn Randor 5356 A1#23085 ER5356

0 ₫

Randor 5356 AWS A5.10 ER5356 [All] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn Randor 5356 A1#23084 R5356

0 ₫

Randor 5356 AWS A5.10 R5356 [All] 1.6 - 4.8 mm H16
Mua hàng

Dây hàn Matheson Select 5356 A1#23088 R5356

0 ₫

Matheson Select 5356 AWS A5.10 R5356 [All] 1.6 - 4.8 mm H16
Mua hàng

Dây hàn Matheson Select 5356 A1#23087 ER5356

0 ₫

Matheson Select 5356 AWS A5.10 ER5356 [All] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn Indalco 5556 A1#23069 ER5556

0 ₫

Indalco 5556 AWS A5.10 ER5556 [All] 0.9 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn Indalco 5356 A1#23068 ER5356

0 ₫

Indalco 5356 AWS A5.10 ER5356 [All] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-709S / PF-N4 A2#23194 ERNiMo-8

0 ₫

US-709S / PF-N4 AWS A5.14 ERNiMo-8 1.6 - 2.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-709S / PF-N3 A2#23195 ERNiMo-8

0 ₫

US-709S / PF-N3 AWS A5.14 ERNiMo-8 1.6 - 2.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S709S A2#23196 ERNiMo-8

0 ₫

TG-S709S AWS A5.14 ERNiMo-8 [All, 2F] 1.2 - 2.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn KW-T82 A2#23190 ERNiCr-3

0 ₫

KW-T82 AWS A5.14 ERNiCr-3 [All] 1.2 - 4.0 mm H16
Mua hàng

Dây hàn KW-T625 A2#23189 ERNiCrMo-3

0 ₫

KW-T625 AWS A5.14 ERNiCrMo-3 [All, 4G] 1.2 - 4.0 mm H16
Mua hàng

Dây hàn KW-T61 A2#23188 ERNi-1

0 ₫

KW-T61 AWS A5.14 ERNi-1 [All] 1.2 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn KW-T276 A2#23191 ERNiCrMo-4

0 ₫

KW-T276 AWS A5.14 ERNiCrMo-4 [All] 1.0 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn KW-M82 A2#23187 ERNiCr-3

0 ₫

KW-M82 AWS A5.14 ERNiCr-3 [All] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn KW-M625 A2#23186 ERNiCrMo-3

0 ₫

KW-M625 AWS A5.14 ERNiCrMo-3 [All] 1.2 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn KSTC-625 A2#23192 ERNiCrMo-3

0 ₫

KSTC-625 AWS A5.14 ERNiCrMo-3 [1G] 5.0 mm H16
Mua hàng

Dây hàn KSTC-276 A2#23193 ERNiCrMo-4*

0 ₫

KSTC-276 AWS A5.14 ERNiCrMo-4* [1G] 5.0 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động H10Mn2 / SJ101 A2#23182 EH14

0 ₫

H10Mn2 / SJ101 AWS A5.14 EH14 2.0 - 5.0 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S80AM A2#21048 5YQ690

0 ₫

TG-S80AM AWS A5.18 5YQ690 [All, 2F] 1.2 - 2.4 mm H5
Mua hàng

Dây hàn TG-S60A A2#21015 5YQ460

0 ₫

TG-S60A AWS A5.18 5YQ460 [All] 1.2 - 2.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S51T A2#21014 3Y

0 ₫

TG-S51T AWS A5.18 3Y [All] 1.6 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S50 A2#21047 3Y*

0 ₫

TG-S50 AWS A5.18 3Y* [All] 1.6 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S1N A2#21022 4Y*

0 ₫

TG-S1N AWS A5.18 4Y* [All] 1.6 - 2.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn SE-A50S A2#21046 3Y

0 ₫

SE-A50S AWS A5.18 3Y [All] 1.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn SE-50T A2#21044 3Y

0 ₫

SE-50T AWS A5.18 3Y [All V-Down] 0.9 - 1.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn MIX-50S A2#21045 3Y

0 ₫

MIX-50S AWS A5.18 3Y [1G, 2G] 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn MIX-50S A2#21043 3Y

0 ₫

MIX-50S AWS A5.18 3Y [1G, 2G, 3G] 1.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn MIX-50S A2#21042 3Y

0 ₫

MIX-50S AWS A5.18 3Y [All V-Down] 0.9 - 1.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn MIX-50 A2#21041 3Y

0 ₫

MIX-50 AWS A5.18 3Y [1G, 2G] 1.4 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn MIX-50 A2#21039 3Y

0 ₫

MIX-50 AWS A5.18 3Y [All] 0.9 - 1.2 mm H16
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O V (mod.) EN-ISO-A#0 19

0 ₫

EN ISO 12536:O V (mod.) R65-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O II EN-ISO-A#0 18

0 ₫

EN ISO 12536:O II R60-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O I EN-ISO-A#0 17

0 ₫

EN ISO 12536:O I R45-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O I EN-ISO-A#0 16

0 ₫

EN ISO 12536:O I R45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R65-G AWS#1

0 ₫

R65-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R60-G AWS#1

0 ₫

R60-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R45-G AWS#1

0 ₫

R45-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R45 AWS#1

0 ₫

R45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn FAMILIARC™ DW-S43G / C1 / KL-4 A2#26913

0 ₫

FAMILIARC™ DW-S43G / C1 / KL-4 AWS A5.28 H16
Mua hàng

Dây hàn FAMILIARC™ DW-S43G / C1 A2#26878

0 ₫

FAMILIARC™ DW-S43G / C1 AWS A5.28 H16
Mua hàng

Dây hàn FAMILIARC™ DW-S1LG / C1 / KL-4 A2#26717

0 ₫

FAMILIARC™ DW-S1LG / C1 / KL-4 AWS A5.28 H16
Mua hàng

Dây hàn DW-S50GTF/ DW-S50GTR/ KL-4/ C1 A2#25935

0 ₫

DW-S50GTF/ DW-S50GTR/ KL-4/ C1 AWS A5.28 H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S709S A2#24394 Manufacturer's Guarantee*

0 ₫

TG-S709S AWS A5.28 Manufacturer's Guarantee* [All, 2F] 1.2 - 2.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S2594 A2#24387 Manufacturer's Guarantee*

0 ₫

TG-S2594 AWS A5.28 Manufacturer's Guarantee* [All] 1.6 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-SM A2#24399 Manufacturer's Guarantee*

0 ₫

TG-SM AWS A5.28 Manufacturer's Guarantee* [All] 1.6 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S9Cb A2#24408 Manufacturer's Guarantee*

0 ₫

TG-S9Cb AWS A5.28 Manufacturer's Guarantee* [All] 0.8 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S2CW A2#24407 Manufacturer's Guarantee*

0 ₫

TG-S2CW AWS A5.28 Manufacturer's Guarantee* [All, 2F] 0.8 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S2CM A2#24402 Manufacturer's Guarantee*

0 ₫

TG-S2CM AWS A5.28 Manufacturer's Guarantee* [All] 0.8 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Que hàn OZA-2(ОЗА-2)SPETSELECTRODE#2

0 ₫

OZA-2(ОЗА-2) E4043 DIN-1732-EL–AISi5
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-18273-AlSi5 AWS#2

0 ₫

EN-ISO-18273-AlSi5 MH ENISO18273AlSi5
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-18273-AlMn1 AWS#2

0 ₫

EN-ISO-18273-AlMn1 MH ENISO18273AlMn1
Mua hàng

Que hàn EN ISO 18273: E Al 4047 (AlSi12) EN-ISO-A#0 307

0 ₫

EN ISO 18273: E Al 4047 (AlSi12) E4047 (mod.0C14Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-18273-AlSi5 AWS#1

0 ₫

EN-ISO-18273-AlSi5 (mod.0C5Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-18273-AlMn1 AWS#1

0 ₫

EN-ISO-18273-AlMn1 (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.3FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn E4047 AWS#1

0 ₫

E4047 (mod.0C14Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn E4043 AWS#1

0 ₫

E4043 (mod.0C6Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn OK AlSi5 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-18273-AlSi5 OK AlSi5
Mua hàng

Que hàn OK AlSi12 ESAB#0

0 ₫

DIN-1732-EL-AISi12 OK AlSi12
Mua hàng

Dây hàn KW-TCuNi A2#24111 ERCuNi

0 ₫

KW-TCuNi AWS A5.7 ERCuNi [All] 1.2 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn SMT-7030 A1#24110 ERCuNi

0 ₫

SMT-7030 AWS A5.7 ERCuNi [All] 1.2 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TC-T800_x000D_ A0#24109 ERCuNi_x000D_

0 ₫

TC-T800_x000D_ AWS A5.7 ERCuNi_x000D_ [All V-Down] 1.6 - 4.0 mm H16
Mua hàng

Dây hàn 813 A#24108 ERCuNi

0 ₫

813 AWS A5.7 ERCuNi [All] 0.020"" - 0.250"" H16
Mua hàng

Dây hàn Oxford Alloy Silicon Bronze OX#0171

0 ₫

ERCuSi-A EN ISO 24373:S Cu 6560 (CuSi3Mn1) Oxford Alloy Silicon Bronze
Mua hàng

Dây hàn Oxford Alloy Deoxidized Copper OX#0162

0 ₫

ERCu EN ISO 24373:S Cu 1897 (CuAg1) Oxford Alloy Deoxidized Copper
Mua hàng

Dây hàn Oxford Alloy Aluminum Bronze A-2 OX#0157

0 ₫

ERCuAl-A2 EN-14640:S-Cu-6180-(CuAl10) Oxford Alloy Aluminum Bronze A-2
Mua hàng

Dây hàn Oxford Alloy 67 OX#0115

0 ₫

ERCuNi EN ISO 24373:S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi) Oxford Alloy 67
Mua hàng

Dây hàn SCu6810A (CuZn40SnSi) AT364

0 ₫

SCu6810A (CuZn40SnSi) ERCuZn-C CHG-Cu6810A
Mua hàng

Dây hàn SCu6560 (CuSi3Mn) AT362

0 ₫

SCu6560 (CuSi3Mn) ERCuSi-A CHM-Cu6560 SuperGlaze™ SiBR
Mua hàng

Dây hàn SCu6100 (CuAl7) AT360

0 ₫

SCu6100 (CuAl7) ERCuAl-A1 CHM-Cu6100
Mua hàng

Dây hàn SCu5180 (CuSn5P) AT358

0 ₫

SCu5180 (CuSn5P) ERCuSn-A CHM-Cu5180
Mua hàng

Dây hàn TG-S316L A2#24208 ER316L

0 ₫

TG-S316L AWS A5.9 ER316L [All] 1.2 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S308L A2#24210 ER308L*

0 ₫

TG-S308L AWS A5.9 ER308L* [All] 1.2 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S308 A2#24209 ER308*

0 ₫

TG-S308 AWS A5.9 ER308* [All] 1.2 - 2.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S316L A2#24212 ER316L

0 ₫

TG-S316L AWS A5.9 ER316L [All] 1.2 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S308L A2#24214 ER308L*

0 ₫

TG-S308L AWS A5.9 ER308L* [All] 1.2 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S308 A2#24213 ER308*

0 ₫

TG-S308 AWS A5.9 ER308* [All] 1.2 - 2.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S2594 A2#24211 ER2594*

0 ₫

TG-S2594 AWS A5.9 ER2594* [All] 1.2 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S308L A2#24207 ER308L

0 ₫

TG-S308L AWS A5.9 ER308L [All] 1.6 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn TG-S308 A2#24206 ER308

0 ₫

TG-S308 AWS A5.9 ER308 [All] 1.6 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn T-347 A2#24205 ER347

0 ₫

T-347 AWS A5.9 ER347 [All, All V-Down] 1.6 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn T-316L A2#24199 ER316L

0 ₫

T-316L AWS A5.9 ER316L [All, All V-Down] 1.2 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn T-308L A2#24200 ER308L

0 ₫

T-308L AWS A5.9 ER308L [All] 0.8 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn ERNiMo-8AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiMo-8 PF-N4 US-709S
Mua hàng

Dây hàn ERNiFeCr-2AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiFeCr-2 KW-M718 SM-718
Mua hàng

Dây hàn ERNiCu7AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCu7 KW-M60 SM-400/ST-400
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrMo-4AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrMo-4 KW-M276 PF-N5/US-609S SM-276/ST-276
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrMo-3AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrMo-3 KW-M625 TGC-625 TG-SN625 SMT-625
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrFe-7AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrFe-7 KW-M690A TGC-690
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrFe-3AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrFe-3 KW-A82M
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrCoMo-1AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrCoMo-1 KW-M617
Mua hàng

Dây hàn ERNiCr-3AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCr-3 KW-M82 TGC-82 MG-S70NCb SM-82/ST-82
Mua hàng

Dây hàn ERNi-1AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNi-1 KW-M61 SM-60/ST-60
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc SF-71 AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.20 E71T-1C
 • JIS : Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U H10
 • EN : ISO 17632-A-T 42 0 P C 1
Mua hàng

Dây hàn SM-70 AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.18/ASME SFA5.18 ER70S-6
 • JIS : Z3312 YGW12
 • EN : ISO 14341-A G 42 2 C 3Si1|ISO 14341-A G 42 4 M 3Si1
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc SW-308LT AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.22 E308LT1-1/-4
 • JIS : Z3323 TS308L-FB1
 • EN : ISO 17633-A-T 19 9 L P M/C 2
Mua hàng

Dây hàn Supercored 81-K2 AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.29 E81T1-K2C
 • JIS : Z3313 T55 6 T1-1 C A-N3 H5
 • EN : ISO 17632-A-T 46 6 1.5Ni P C 1 H5
Mua hàng

Dây hàn ER90S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-G ZO-90 MG-S12CRS
Mua hàng

Dây hàn ER90S-B9AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-B9 KC-90SB9 MG-S90B91
Mua hàng

Dây hàn ER90S-B3AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-B3 KC-90SB3
Mua hàng

Dây hàn ER80S-Ni2AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-Ni2 KC-80SNi2
Mua hàng

Dây hàn ER80S-Ni1AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-Ni1 KC-80SNi1
Mua hàng

Dây hàn ER80S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-G ZO-60 MC-60 MG-60 SM-80G
Mua hàng

Dây hàn ER80S-D2AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-D2 KC-80D2
Mua hàng

Dây hàn ER80S-B2AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-B2 KC-80SB2 MG-S80B2F
Mua hàng

Dây hàn ER70S-GAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER70S-G MG-S1N
Mua hàng

Dây hàn ER70S-A1AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER70S-A1 MG-S70SA1
Mua hàng

Dây hàn ER120S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER120S-G MG-S88A
Mua hàng

Dây hàn ER110S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER110S-G MG-80
Mua hàng

Dây hàn ER430AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER430 M-430 MGC-430
Mua hàng

Dây hàn ER410AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER410 M-410 MGC-410 SM-410
Mua hàng

Dây hàn ER409NbAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER409Nb M-409Cb
Mua hàng

Dây hàn ER347AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER347 M-347 MGC-347 SM-347
Mua hàng

Dây hàn ER317LAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER317L M-317L MGC-317L
Mua hàng

Dây hàn ER317AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER317 MGC-317
Mua hàng

Dây hàn ER316LSiAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER316LSi M-316LSi MG-S316LS
Mua hàng

Dây hàn ER316LAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER316L M-316L MGC-316 SM-316L
Mua hàng

Dây hàn ER316AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER316 M-316 CA-101S x UC-316 SM-316
Mua hàng

Dây hàn ER312AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER312 M-312 SM-312
Mua hàng

Dây hàn ER310AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER310 M-310 MGC-310 SM-310
Mua hàng