Dây hàn

Dây hàn Inconel Thermanit Nimo C 276 / Marathon 104; Thermanit NiMo C 276 /...

0 ₫

ERNiCrMo-4 Thermanit Nimo C 276 / Marathon 104; Thermanit NiMo C 276 / Marathon 213; UTP UP 776 EN ISO 18274:S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4)
Mua hàng

Dây hàn Inconel Thermanit Nimo C 24; UTP A 759 Thermanit#2 103

0 ₫

ERNiCrMo-13 Thermanit Nimo C 24; UTP A 759 EN ISO 18274:S Ni 6059 (NiCr23Mo16)
Mua hàng

Dây hàn Inconel Thermanit Nicro 82 / Marathon 104; Thermanit Nicro 82 /...

0 ₫

ERNiCr-3 Thermanit Nicro 82 / Marathon 104; Thermanit Nicro 82 / Marathon 444; Thermanit Nicro 82 EN ISO 18274:S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)
Mua hàng

Dây hàn Inconel Thermanit 690 Thermanit#2 48

0 ₫

ERNiCrFe-7 Thermanit 690 EN ISO 18274:S Ni 6052 (NiCr30Fe9)
Mua hàng

Dây hàn Inconel Thermanit 625 / Marathon 104; Thermanit 625 / Marathon 213;...

0 ₫

ERNiCrMo-3 Thermanit 625 / Marathon 104; Thermanit 625 / Marathon 213; Thermanit 625 / Marathon 444; Thermanit 625; UTP A 6222 Mo; UTP A 6222 Mo-3; UTP UP 6222 Mo Alloys 601, 625 and 690, 800, 825 and 800HT EN ISO 18274:S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
Mua hàng

Dây hàn Inconel Thermanit 617; UTP A 6170 Co Thermanit#2 44

0 ₫

ERNiCrCoMo-1 Thermanit 617; UTP A 6170 Co 600, 601 and 800 HT EN ISO 18274:S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9)
Mua hàng

Dây hàn Inconel UTP UP 068 HH UTP#2 320

0 ₫

ERNiCr-3 UTP UP 068 HH; UTP A 068 HH
Mua hàng

Dây hàn Inconel UTP A 80 Ni UTP#2 284

0 ₫

ERNi-1 UTP A 80 Ni Nickel 200 and 201
Mua hàng

Dây hàn Inconel UTP A 80 M UTP#2 282

0 ₫

ERNiCu-7 UTP A 80 M Alloys 400 and 404 or nickel base alloy 200
Mua hàng

Dây hàn Inconel UTP A 4221 UTP#2 253

0 ₫

ERNiFeCr-1 UTP A 4221 N08065; Alloy 825
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O V (mod.) EN-ISO-A#0 19

0 ₫

EN ISO 12536:O V (mod.) R65-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O II EN-ISO-A#0 18

0 ₫

EN ISO 12536:O II R60-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O I EN-ISO-A#0 17

0 ₫

EN ISO 12536:O I R45-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O I EN-ISO-A#0 16

0 ₫

EN ISO 12536:O I R45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R65-G AWS#1

0 ₫

R65-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R60-G AWS#1

0 ₫

R60-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R45-G AWS#1

0 ₫

R45-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R45 AWS#1

0 ₫

R45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn mig Thermanit MTS 911; Thermanit MTS 616 Thermanit#2 98

0 ₫

ER90S-G Thermanit MTS 911; Thermanit MTS 616 EN ISO 16834-A:G 62 5 M Mn3Ni1Mo
Mua hàng

Dây hàn mig Thermanit MTS 3; Thermanit MTS 616 Thermanit#2 87

0 ₫

ER90S-B9 Thermanit MTS 3; Thermanit MTS 616 EN ISO 21952-A:G CrMo 91
Mua hàng

Dây hàn mig UTP A 643 UTP#2 261

0 ₫

ER100S-1 UTP A 643; Union NiMoCr
Mua hàng

Dây hàn mig ER90S-G/ER90S-B3(mod.) AWS#2

0 ₫

ER90S-G/ER90S-B3(mod.) MH ER90SGER90SB3(mod.)
Mua hàng

Dây hàn mig ER90S-G-[ER90S-B3(mod.)] AWS#2

0 ₫

ER90S-G-[ER90S-B3(mod.)] MH ER90SG[ER90SB3(mod.)]
Mua hàng

Que hàn OZA-2(ОЗА-2)SPETSELECTRODE#2

0 ₫

OZA-2(ОЗА-2) E4043 DIN-1732-EL–AISi5
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-18273-AlSi5 AWS#2

0 ₫

EN-ISO-18273-AlSi5 MH ENISO18273AlSi5
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-18273-AlMn1 AWS#2

0 ₫

EN-ISO-18273-AlMn1 MH ENISO18273AlMn1
Mua hàng

Que hàn EN ISO 18273: E Al 4047 (AlSi12) EN-ISO-A#0 307

0 ₫

EN ISO 18273: E Al 4047 (AlSi12) E4047 (mod.0C14Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-18273-AlSi5 AWS#1

0 ₫

EN-ISO-18273-AlSi5 (mod.0C5Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-18273-AlMn1 AWS#1

0 ₫

EN-ISO-18273-AlMn1 (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.3FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn E4047 AWS#1

0 ₫

E4047 (mod.0C14Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn E4043 AWS#1

0 ₫

E4043 (mod.0C6Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn OK AlSi5 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-18273-AlSi5 OK AlSi5
Mua hàng

Que hàn OK AlSi12 ESAB#0

0 ₫

DIN-1732-EL-AISi12 OK AlSi12
Mua hàng

Dây hàn UTP A 389 UTP#2 252

0 ₫

EN-ISO-24373:S-Cu-7061(CuNi10) UTP A 389; UTP A 389
Mua hàng

Dây hàn UTP A 387 UTP#2 250

0 ₫

ERCuNi UTP A 387 Monel 400, R-405, K-500 or high nickel alloy 200
Mua hàng

Dây hàn UTP A 3422 UTP#2 243

0 ₫

EN-ISO-24373:S-Cu-6327(CuAl8Ni2Fe2Mn2) UTP A 3422; UTP A 3422
Mua hàng

Dây hàn EREN-ISO-24373-S-CuAl8Ni2Fe2Mn2 AWS#2

0 ₫

EREN-ISO-24373-S-CuAl8Ni2Fe2Mn2 MH ERENISO24373SCuAl8Ni2Fe2Mn2
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit X; Thermanit X / Marathon 431 Thermanit#2 109

0 ₫

ER307 Thermanit X; Thermanit X / Marathon 431 EN-ISO-14343-A:G-18-8-Mn
Mua hàng

Dây hàn Thermanit L Thermanit#2 80

0 ₫

EN-ISO-14343-A:G-25-4 Thermanit L EN ISO 14343-A:G 25 4
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit JE-308L Si Thermanit#2 78

0 ₫

ER308LSi Thermanit JE-308L Si EN ISO 14343-A:G 19 9 L Si
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit JE-308L / Marathon 213; Thermanit JE-308L / Marathon...

0 ₫

ER308L Thermanit JE-308L / Marathon 213; Thermanit JE-308L / Marathon 431 EN ISO 14343-A:S 19 9 L
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit H Si Thermanit#2 72

0 ₫

ER347Si Thermanit H Si EN ISO 14343-A:G 19 9 Nb Si
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit H 347 / Marathon 213; Thermanit H 347 / Marathon 431...

0 ₫

ER347 Thermanit H 347 / Marathon 213; Thermanit H 347 / Marathon 431 EN ISO 14343-A:S 19 9 Nb
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit GE-316L Si Thermanit#2 69

0 ₫

ER316LSi Thermanit GE-316L Si EN ISO 14343-A:G 19 12 3 L Si
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit GE-316L / Marathon 213; Thermanit GE-316L / Marathon...

0 ₫

ER316L Thermanit GE-316L / Marathon 213; Thermanit GE-316L / Marathon 431 EN ISO 14343-A:G 19 12 3 L
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit C Si; Thermanit 25/22 H / Marathon 104 Thermanit#2 58

0 ₫

ER310H Thermanit C Si; Thermanit 25/22 H / Marathon 104 EN ISO 14343-A:G 25 20 Mn
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit ATS 4; Thermanit ATS 4 / Marathon 104 Thermanit#2 55

0 ₫

ER19-10H Thermanit ATS 4; Thermanit ATS 4 / Marathon 104 EN ISO 14343-A:G 19 9 H
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit A Si Thermanit#2 52

0 ₫

ER318Si Thermanit A Si EN-14343-A:G-19-12-3-Nb-Si
Mua hàng

Dây hàn ERNiMo-8AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiMo-8 PF-N4 US-709S
Mua hàng

Dây hàn ERNiFeCr-2AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiFeCr-2 KW-M718 SM-718
Mua hàng

Dây hàn ERNiCu7AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCu7 KW-M60 SM-400/ST-400
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrMo-4AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrMo-4 KW-M276 PF-N5/US-609S SM-276/ST-276
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrMo-3AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrMo-3 KW-M625 TGC-625 TG-SN625 SMT-625
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrFe-7AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrFe-7 KW-M690A TGC-690
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrFe-3AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrFe-3 KW-A82M
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrCoMo-1AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrCoMo-1 KW-M617
Mua hàng

Dây hàn ERNiCr-3AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCr-3 KW-M82 TGC-82 MG-S70NCb SM-82/ST-82
Mua hàng

Dây hàn ERNi-1AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNi-1 KW-M61 SM-60/ST-60
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc SF-71 AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.20 E71T-1C
 • JIS : Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U H10
 • EN : ISO 17632-A-T 42 0 P C 1
Mua hàng

Dây hàn SM-70 AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.18/ASME SFA5.18 ER70S-6
 • JIS : Z3312 YGW12
 • EN : ISO 14341-A G 42 2 C 3Si1|ISO 14341-A G 42 4 M 3Si1
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc SW-308LT AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.22 E308LT1-1/-4
 • JIS : Z3323 TS308L-FB1
 • EN : ISO 17633-A-T 19 9 L P M/C 2
Mua hàng

Dây hàn Supercored 81-K2 AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.29 E81T1-K2C
 • JIS : Z3313 T55 6 T1-1 C A-N3 H5
 • EN : ISO 17632-A-T 46 6 1.5Ni P C 1 H5
Mua hàng

Dây hàn ER90S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-G ZO-90 MG-S12CRS
Mua hàng

Dây hàn ER90S-B9AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-B9 KC-90SB9 MG-S90B91
Mua hàng

Dây hàn ER90S-B3AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-B3 KC-90SB3
Mua hàng

Dây hàn ER80S-Ni2AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-Ni2 KC-80SNi2
Mua hàng

Dây hàn ER80S-Ni1AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-Ni1 KC-80SNi1
Mua hàng

Dây hàn ER80S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-G ZO-60 MC-60 MG-60 SM-80G
Mua hàng

Dây hàn ER80S-D2AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-D2 KC-80D2
Mua hàng

Dây hàn ER80S-B2AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-B2 KC-80SB2 MG-S80B2F
Mua hàng

Dây hàn ER70S-GAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER70S-G MG-S1N
Mua hàng

Dây hàn ER70S-A1AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER70S-A1 MG-S70SA1
Mua hàng

Dây hàn ER120S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER120S-G MG-S88A
Mua hàng

Dây hàn ER110S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER110S-G MG-80
Mua hàng

Dây hàn ER430AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER430 M-430 MGC-430
Mua hàng

Dây hàn ER410AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER410 M-410 MGC-410 SM-410
Mua hàng

Dây hàn ER409NbAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER409Nb M-409Cb
Mua hàng

Dây hàn ER347AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER347 M-347 MGC-347 SM-347
Mua hàng

Dây hàn ER317LAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER317L M-317L MGC-317L
Mua hàng

Dây hàn ER317AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER317 MGC-317
Mua hàng

Dây hàn ER316LSiAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER316LSi M-316LSi MG-S316LS
Mua hàng

Dây hàn ER316LAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER316L M-316L MGC-316 SM-316L
Mua hàng

Dây hàn ER316AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER316 M-316 CA-101S x UC-316 SM-316
Mua hàng

Dây hàn ER312AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER312 M-312 SM-312
Mua hàng

Dây hàn ER310AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER310 M-310 MGC-310 SM-310
Mua hàng