Tài liệu chuyên nghành

Tài liệu chuyên nghành

Hiển thị

13:57 - 24/09/2019

Thành phần hóa học và cơ tính mác thép Welten 780

Welten 780 LE, weldox equivalent,Welten 780 LE Plates,Dillidur 400,Welten 780E plates,Welten 780 LE plates,Hardox 400,Hardox 400 equivalent,Hardox 500,Hardox 500 equivalent, Welten 780 LE...

Xem thêm